ZARZĄDZENIE Nr 75/11

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 13 czerwca 2011 r.


o zmianie zarządzenia Nr 73/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 10 czerwca 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1-3, art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) i uchwały Nr XLIII Rady Miejskiej z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011” zarządza się co następuje:

§ 1

W załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 73/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w rozdziale III pod nazwą „Sposób i warunki przygotowania oferty” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Oferty na realizację wymienionych zadań należy składać za potwierdzeniem odbioru
w Urzędzie Miejskim w Złotowie al. Piasta 1, 77-400 Złotów
w nieprzekraczalnym terminie do godziny 8:30 dnia 4 lipca 2011r. (decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu). Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25/ oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z dokumentami rejestrowymi: KRS, statut), pod rygorem jej odrzucenia. Oświadczenie woli powinno być potwierdzone pieczęcią oferenta”;

  1. w rozdziale II pod nazwą „Kryteria stosowane przy wyborze oferty: (max. punktacja 55.)” rozdział otrzymuje brzmienie: „Kryteria stosowane przy wyborze oferty: (max. punktacja 65.)”.

§ 2

Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 73/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011r. pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza


/-/ Jerzy Kołodziejczyk