Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na IV sesji w dniu 25 stycznia 2011 roku:


 1. nr IV/18/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011,


 1. nr IV/19/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu,


 1. nr IV/20/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042,


 1. nr IV/21/11 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Złotowa na lata 2011 – 2020,


 1. nr IV/22/11 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotowa.


 1. nr IV/23/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej,


 1. nr IV/24/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Mokrą a ul. Łowiecką,


 1. nr IV/25/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi Kokowskiemu,


 1. nr IV/26/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Januszowi Sławińskiemu,


 1. nr IV/27/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi Tatarskiemu,


 1. nr IV/28/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Joachimowi Zdrenka,


 1. nr IV/29/11 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na podstawie zawartych umów z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie,


 1. nr IV/30/11 w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła” realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego oraz przyjęcia tego projektu do realizacji,


 1. nr IV/31/11 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową,


 1. nr IV/32/11 o zmianie uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości