Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za 2005 r. oraz innych informacji określonych przez ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:

 

1.    wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2005, w tym kwotę nadwyżki – zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3,

2.    kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach  publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4,

3.    kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5,

4.    kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6,

5.    wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą - zgodnie z załącznikiem nr 7,

6.    wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - zgodnie z załącznikiem nr 8,

7.    wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - zgodnie z załącznikiem nr 9.