UCHWAŁA Nr III / 12 / 10
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami: z 2007 r.: Dz.U. Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz.1238; z 2008 r.: Dz.U. Nr 227 poz. 1505; z 2009 r.: Dz.U. Nr 18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175; z 2010 r.: Dz.U. Nr 47 poz. 278 i Nr 127 poz. 857) art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 ze zmianami: z 2006 r.: Dz.U. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826; z 2007 r.: Nr 7 poz. 47, Nr 82 poz. 558; z 2009 r.: Dz.U. Nr 18 poz. 97, Nr 63 poz. 520, Nr 92 poz. 753 i Nr 98 poz. 817; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 146, Nr 143 poz. 962 i Nr 213 poz. 1396) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 ze zmianami: z 2009 r.: Dz.U. Nr 206 poz. 1589; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 146 i Nr 125 poz. 842) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Przyjmuje się Harmonogram Rzeczowo-Finansowy do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa i Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik