ZARZĄDZENIE Nr 127/10

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2010r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1-3, art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) i uchwały Nr XXXIV-175-09 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010” zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

- upowszechniania kultury,

- przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym,

- ochrony i promocji zdrowia.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

 

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. Regulamin konkursu, w tym zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w:

1.      Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.zlotow.pl;

2.      w siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotowie na okres 21 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia

3.      na stronie internetowej organu administracji publicznej - www.zlotow.eu

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy
w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące przedmiot otwartego konkursu ofert.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta Złotowa
/-/ Stanisław Wełniak