UCHWAŁA NR XL/ 223 /10
Rady Miejskiej Złotowa
z dnia 29 czerwca 2010 r.


w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” oraz przyjęcia do realizacji tego przedsięwzięcia


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146) w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Statutu Związku Gmin Krajny w Złotowie przyjętego w dniu 22 lipca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 10 poz. 62 z późniejszymi zmianami), mając na uwadze wymogi formalne zawarte w regulaminie konkursu „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”, Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnia się Związek Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Obiekt Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny” ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” oraz do przyjęcia do realizacji powyższego przedsięwzięcia.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik