UCHWAŁA NR XXXVIII/207/10

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 w zw. z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U.: Nr 169 poz.1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r.: Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r.: Dz.U. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianą z 2009 r.: Dz.U. Nr 219 poz. 1706) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2009 rok, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 43/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok oraz po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie i uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie, udziela się Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Barbara Chorabik