UCHWAŁA NR XXXVII/198/10

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA

z dnia 23 marca 2010 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXV/180/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/194/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 837.694 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.237.557 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.”


2. § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego

w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000.zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89

ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 7.281.442 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między

paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku

pracy, wydatków majątkowych ( między zadaniami w ramach działu do kwoty 500.000 zł.)

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem

wydatków na wynagrodzenia,

- dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z

tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok

budżetowy.

  1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.


3. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XXXVI/194/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r. (załącznik Nr 4 do tej uchwały) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2010 rok poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 36.785.647 zł o kwotę 2.565.966 zł do kwoty

39.351.613 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) Zmniejszenie planu dochodów bieżących z kwoty 35.145.647 zł o kwotę 314.034 zł do kwoty

34.831.613 zł

2) Zwiększenie dochodów majątkowych z kwoty 1 640.000 o kwotę 2.880.000 do kwoty 4.520.000 zł

3) Określenie wysokości dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów

lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 81.771 zł zgodnie z

załącznikiem nr 4.


2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 44.067.089 zł o kwotę 2.163.653 zł do kwoty

46.230.742 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym na:

  1. zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 31.352.089 zł o kwotę 513.653 zł do kwoty 31.865.742zł,

  2. zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 12.715.000 zł o kwotę 1.650.000 zł do kwoty 14.365.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

  3. wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 81.771 zgodnie z załącznikiem Nr 4.


3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

4. Zmniejsza się planowaną wysokość deficytu budżetowego z kwoty 7.281.442 zł o kwotę 402.313 zł do kwoty 6.879.129 zł.


5. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów z kwoty 8.381.442 zł o kwotę 402.313 zł do kwoty 7.979.129 zł.


6. Zwiększa się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów

publicznych z kwoty 837. 694 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 987.694 zł zgodnie z załącznikiem

Nr 8.


7. Zwiększa się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych:

1) przychody z kwoty 10.386.008 zł o kwotę 6.119 zł do kwoty 10.392.127 zł,

2) rozchody z kwoty 10.722.772 zł o kwotę 6.119 zł do kwoty 10.728.891 zł zgodnie z załącznikiem

Nr 9.


8. Zmienia się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla zakładów

budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7,

9. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

wartościowych z kwoty 11.381.442 zł o kwotę 402.313 zł do kwoty 10.979.129 zł.


  1. Dokonanie zmiany w zakresie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa, określonego w § 15 pkt 2 uchwały w sprawie budżetu na 2010 r., tj. do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., poprzez określenie wysokości kwoty upoważnienia na kwotę 6.879.129 zł w miejsce dotychczasowe kwoty 7.281.442 zł.

11. Zmniejsza się rezerwy:

1) w rozdziale 75414 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z kwoty 96.300 o kwotę 40.000 zł do kwoty 56.300 zł,

2) w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka rehabilitacji z kwoty 50.000 o kwotę 50.000zł do kwoty 0 zł,

3) w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na budowę parkingów przy powiatowych budynkach użyteczności publicznej z kwoty 100.000 o kwotę 100.000 do kwoty 0 zł.


12. Dochody związane z ochroną środowiska w kwocie 60.000 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska obejmujących wydatki w kwocie 60.000 zł.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

(-) mgr Barbara Chorabik