Opracowanie ekofizjograficzne sporządza się w celu rozpoznania i charakterystyki warunków środowiska i przeprowadzenia jego oceny dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotów z uwzględnieniem ich wzajemnego powiązania.