UCHWAŁA NR XXXVI/ 189/10
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA
z dnia 26 stycznia 2010 r.


w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie


Na  podstawie art. 18  ust. 2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz w związku z art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 7 uchwały Nr XV/94/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 128 poz. 2609) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami: z 2004 r.: Dz.U. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390; z 2006 r.: Dz.U. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875; z 2007 r.: Dz.U. Nr 192 poz. 1394, z 2009 r.: Dz.U. Nr 31 poz. 206 i Nr 97 poz. 804) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Rocha w Złotowie dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na dofinansowanie prac związanych z zabezpieczeniem i utrwaleniem zabytku – kościoła p.w. Św. Rocha w Złotowie.


§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1, jest udzielana w wysokości 14.500 zł. (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych).


§ 3. Środki finansowe na dotacje związane z pracami konserwatorskimi zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2010 rok w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik