UCHWAŁA Nr  XXXV / 182 / 09
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA
z dnia 22 grudnia 2009 r.


w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2010


          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420) oraz § 18 ust. 3 załącznika do uchwały Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 roku Nr 50 poz. 961) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotowie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               Przewodnicząca
                                                                                 Rady Miejskiej
         
                                                                            mgr Barbara Chorabik


 

Załącznik do uchwały Nr XXXV/ 182 /09
Rady Miejskiej Złotowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE NA ROK 2010


Tematyka sesji:


STYCZEŃ

 1. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w roku 2009.

 2. Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2010 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2010 – 2013.


MARZEC


 1. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok.

 2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2009.

 3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

 4. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2009 roku wraz z przedstawieniem zadań i planów na 2010 rok.


KWIECIEŃ


 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2009 rok.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

 3. Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 4. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie w 2009 r. i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2010 rok


MAJ


 1. Informacja o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem kultury i sportu w mieście.

 2. Informacje dyrektorów: Muzeum Ziemi Złotowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczące planów na 2010 rok.

 3. Informacja o stanie przygotowań do EEM ZŁOTÓW’2010 r.


CZERWIEC


 1. Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2009/2010 oraz o stanie obiektów szkolnych i planach remontowych w okresie wakacyjnym.

 2. Informacja dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Złotowie o stanie opieki przedszkolnej w mieście, w tym o wynikach naboru dzieci na rok szkolny 2010/2011 i planach remontowych placówek przedszkolnych.

 3. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie przygotowań do sezonu letniego, w tym przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej – z przedstawieniem opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.
SIERPIEŃ


 1. Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów o stanie przygotowania placówek w rok szkolny 2010 / 2011.

 1. Informacja Dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych o stanie przygotowania placówek przedszkolnych do roku szkolnego 2010/2011.

 2. Ocena aktualności studium i planów miejscowych.


WRZESIEŃ


 1. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2010 roku.

 2. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidzianych na 2010 rok.

 3. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje miejskie.PAŹDZIERNIK


 1. Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów’2010 r.

 2. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2011 rok.

 3. Ustalenie programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2011.

 4. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej za okres kadencji 2006 – 2010.

 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.Uwaga


Powyższy terminarz posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz tematyka może być poszerzana i uzupełniana o tematy bieżące, m. in. o podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po wyczerpaniu procedury administracyjnej, o nadaniu nazw ulicom i placom, o zmianach w budżecie oraz w miarę pojawienia się potrzeb.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik