Rada Miejska w Złotowie do końca października 2023 r. wybierze w głosowaniu tajnym 3 ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie.  

 

Zgodnie z art. 158 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) ławnikiem może być wybrana osoba, która:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
2)  jest nieskazitelnego charakteru;
3)  ukończyła 30 lat (w dniu wyborów);
4)  jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)  nie przekroczyła 70 lat (w dniu wyborów);
6)  jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Na podstawie art. 159 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) ławnikami nie mogą być:
1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; |
3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)  duchowni;
7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)   radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Kandydatów na ławników do sądów powszechnych  Radzie Miejskiej w Złotowie mogą zgłaszać:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Miasto Złotów.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia (wzór poniżej).  
Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) 2 zdjęcia wykonane zgodnie z zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty określone w punktach 1) – 4)  powinny  być  opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

 

Zaświadczenie lekarskie wydaje się zgodnie z art. 162 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.). W zależności od wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego, ww. zaświadczenie powinno zawierać stwierdzenie, że stwierdzono albo nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji ławnika przez kandydata.   

 

Do  zgłoszenia kandydata  na  ławnika  dokonanego  na  karcie  zgłoszenia  przez  stowarzyszenie,  inną organizację  społeczną  lub  zawodową,  zarejestrowaną  na  podstawie  przepisów  prawa,  dołącza  się aktualny  odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  albo  odpis  lub  zaświadczenie potwierdzające  wpis  do  innego  właściwego  rejestru  lub  ewidencji  dotyczące  tej  organizacji. Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli posiadających czynne prawo wyborcze dołącza się również listę osób,  zawierającą  imię  (imiona),  nazwisko,  nr  ewidencyjny  PESEL,  miejsce  stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

 

Opłaty
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników - do dnia 30 czerwca 2023 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Złotowie po upływie terminu, o którym mowa wyżej tj. do dnia 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

Kandydaci na ławników przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską w Złotowie, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Rada Miejska w Złotowie przed wyborem ławników zasięgnie informacji o kandydatach na ławników od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.


Wzory: karty zgłoszenia kandydata na ławnika, zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego rejestru Karnego, stosownych oświadczeń, listy osób popierających kandydata dostępne są w Urzędzie Miejskim w Złotowie przy al. Piasta 1 w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 35, II piętro).

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 35, II piętro) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 35, II piętro), tel. 67 263 26 40 wew. 18, e-mail: p.jeske@zlotow.pl w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złotowie.