UCHWAŁA Nr XXXV/184/09

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA

z dnia 22 grudnia 2009 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego między ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 2004 roku: Dz.U. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005 roku; Dz.U. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r.: Dz.U. Nr 127 poz. 880; z 2008 r.: Dz.U. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego między ul. Melchiora Wańkowicz a ul. Władysława Stanisława Reymonta.

§ 2. Opracowanie planu obejmuje obszar leżący w zasięgu aktualnego miejscowego planu dla zespołu budownictwa mieszkalno-usługowego przy hali targowej w Złotowie, przyjętego przez Radę Miejską Złotowa uchwałą Nr XXVIII/178/2000 z dnia 23 listopada 2000 r. Granice zmiany planu przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3. Przedmiotem wnioskowanego planu będą ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obszaru określonego w § 1 w zakresie przypisania mu funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej w zabudowie szeregowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterze budynku oraz ustalenia warunków zabudowy.


§ 4. Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Złotowa do ogłoszenia komunikatu w sprawie niniejszej uchwały w jednym z tygodników prasy lokalnej oraz rozplakatowania obwieszczeń na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik