Protokół nr XXXIV

z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 27 października 2009 roku


W dniu 27 października 2009 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXXIV sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 13-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecni byli radni K. Nurczyk – usprawiedliwiony i A. Kosiba.

Powitała wszystkich Radnych, Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza,  Sekretarza Gminy, Starostę Złotowskiego, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Starszego Cechu, wszystkich przybyłych gości, przedstawicieli prasy.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXIII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego St. Pikulika – za jego zgodą.

 2. Protokół z XXXIII sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej - nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 29 września 2009 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 9/2009 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zwołania XXXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 19 października 2009 r. wpłynął od Burmistrza Miasta wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXIV sesji – zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Miasto Złotów:

 • projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Złotowie, który ujęto jako pkt 11 porządku obrad,

 • Oświadczenie Rady Miejskiej Złotowa w sprawie celowości realizacji i dofinansowania zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 120055P – ul. Ogrodowa w Złotowie, który ujęto jako pkt 12 porządku obrad sesji.

Pozostałe punkty podane w zarządzeniu uległy przesunięciu.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zgłosił wniosek do porządku obrad, aby w pkt 9 skreślić wyraz „uchwalenia”. Pkt 9 brzmiałby: Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie, głosami 13. „za” przyjęła powyższy wniosek.

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad XXXIV sesji.

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXXIII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 17.09.2009 r. do dnia 14.10.2009 r.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów’2009 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Złotowie.

 12. Oświadczenie Rady Miejskiej Złotowa w sprawie celowości realizacji i dofinansowania zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 120055P – ul. Ogrodowa w Złotowie.

 13. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 15. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 16. Zamknięcie sesji.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 17.09.2009 r. do dnia 14.10.2009 r.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 17 września do 17 października. 2009 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w Informacji w pkt dotyczącym nazwy zarządzenia nr 122/09, wkradł się błąd, zamiast „sporządzenia” powinno być „sporządzania”, o czym była mowa na komisjach.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 17 września do 16 października 2009 r.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. B. Chorabik:

 1. Zwróciła się z prośbą o obcięcie kilku konarów, gałęzi drzew przy plebani Św. Rocha, które zacieniają teren, a niektóre, jak zgłosił ksiądz Proboszcz, grożą ułamaniem.

Przyszedł radny Andrzej Kosiba.

Obecnych było 14. radnych.

 1. Poruszyła sprawę dotyczącą wszystkich mieszkańców miasta, tj. działalności firmy Enea. Powiedziała, że kilkakrotnie zgłaszała awarie oświetlenia w różnych punktach miasta, najpierw do administratora czyli spółdzielni, później do Urzędu i skończyło się to na niczym, ponieważ sprawa awarii kilku lamp z jej okręgu toczy się już od miesiąca i nie ma żadnych efektów. Urząd, co kilka dni, wysyła pisma do Biura Obsługi Klienta w Wałczu Spółki Enea - ponaglenia, monity, pisma dotyczące kolejnych awarii oświetlenia. Reakcja jest taka, jak wszyscy widzą, że nie ma ze strony Enei wywiązania się z umowy – naprawy awarii w terminie siedmiu dni, zazwyczaj trwa do dłużej. Wśród mieszkańców zaczyna panować opinia, że winne temu jest miasto, bo wyłącza prąd w ramach oszczędności, a z dokumentów jasno wynika, że jest to nieprawda. Miasto w odpowiedni sposób reaguje na problemy mieszkańców, na awarie a problem jest po stronie firmy Enea oraz braku szybkiej reakcji i dostosowania się do terminów wykonania napraw. Powiedziała, że w związku z tym, po rozmowie z Burmistrzem, przygotowała pismo do Enea S.A., z którego treścią zapoznała Radę.

Po przeczytaniu pisma, Rada jednogłośnie, głosami 13. „za” wyraziła zgodę na przesłanie przedstawionego pisma do firmy Enea S.A.

Na zakończenie, Przewodnicząca Rady powiedziała, że pismo to będzie wsparciem do działań Urzędu ze strony Rady Miejskiej.

 1. A. Andrzejewska:

 1. Poruszyła problem ul. Szkolnej. Zwróciła się z prośbą o jej remont, ponieważ zaczął się okres jesienny i dzieci idące do szkoły są ochlapywane przez jeżdżące samochody – często przychodzą do szkoły mokre, przemoczone. Jest to sprawa istotna tym bardziej, że jest to bardzo ruchliwa ulica. Należałoby podjąć działania w celu remontu ulicy Szkolnej.

 2. Zwróciła się o oznakowanie wysepki wybudowanej obok Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, ponieważ nie wiadomo do czego ona jest przeznaczona i do czego służy.

 3. Poruszyła sprawę dotyczącą Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zwróciła uwagę, że ustawa z 2005 r. nakłada również pewne obowiązki na rady gmin dotyczące właśnie tego faktu. Powiedziała, że w związku z przystąpieniem do opracowywania Programu Przeciwdziałania Narkomani, będącym jednym z działów tego działania, muszą być stosowne dokumenty, które można zawrzeć w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W bieżącym miesiącu planuje się szkolenie wprowadzające do tego typu przemocy - dla specjalistycznych grup, które powinny się tym zajmować, czyli policji, prokuratury, sądu, kuratorów społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwrócono się o pomoc do eksperta w tej dziedzinie, tj. p. Małgorzaty Biskup, która przyjęła chęć wprowadzenia w ten temat. Zwróciła się do radnych z prośbą o przystąpienie do opracowywania tego dokumentu, a przynajmniej do jego przeanalizowana. Powiedziała, że jest to zadanie wyraźnie należące do wszystkich radnych.

 1. W. Fidurski:

 1. Zapytał, ile spraw wpłynęło do Urzędu w 2008 i 2009 roku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, która funkcjonuje w Urzędzie Miejskim ? Jakie działania podjęto w celu upowszechnienia takiej drogi komunikacji z Urzędem ? Powiedział, że jest to użyteczna droga komunikacji, a nie do końca rozpowszechniona.

 2. Zapytał, jaki zakres obejmuje audyt, który będzie prowadzony w Urzędzie Miejskim przez firmę zewnętrzną, o czym informowano radnych na poprzedniej sesji – żeby wiedzieć co konkretnie on obejmuje, bo może on obejmować różne sfery gospodarki finansowej itd.

 3. Poruszył sprawę dotyczącą stadionu przy ul. Wioślarskiej. Zapytał, dlaczego zaniechano w tej inwestycji budowy instalacji nawadniającej za kwotę 44 tys. zł., jakie były przyczyny tego zaniechania.

 4. Nawiązał do pisma S. Heciaka skierowanego do Przewodniczącej Rady, które wszyscy radni otrzymali przed sesją, w którym – w ostatnim punkcie informuje on, że obecnie przed Urzędem Skarbowym toczy się postępowanie karno-skarbowe związane z kontrolą, która była przeprowadzona w Urzędzie. Zwrócił się do Burmistrza o poinformowanie radnych i opinii publicznej na temat postępowania karno – skarbowego prowadzonego przez Urząd Skarbowy w Złotowie z zawiadomienia RIO w Poznaniu na skutek nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli RIO. Powiedział, że Urząd Skarbowy pełni funkcje zastępczą w prowadzeniu takiego postępowania za organ prokuratorski.

 1. K. Majewski:

Poruszył temat ruin po gorzelni na terenie po byłym PGR. Uważa, że tereny te należałoby w końcu uporządkować. Zapytał, czy jest możliwość wpłynięcia na właściciela, Agencję Własności Rolnej, aby ruiny te rozebrać? Powiedział, że dwa lata temu próbował wpłynąć, poprzez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, aby teren ten zabezpieczyć – jedyną reakcją ze strony właściciela było zastawienie wejść do stajni, po których już dawno nie ma śladu. Przypomniał, że Agencja próbowała teren ten sprzedać, ale nie udało się. Powiedział, że należałoby ponownie wpłynąć na właściciela, aby coś z tym problemem zrobił, ponieważ ruiny szpecą tę część miasta – trzeba podjąć jakieś działania w tym celu, czy zgłosić to do Inspektora Nadzoru Budowlanego, czy w jakiś inny sposób rozwiązać problem.

 1. St. Pikulik:

Poruszył sprawę dotyczącą lodowiska, które niedługo będzie uruchomione. Przypomniał, że w tamtym roku wpływały skargi od ludzi mieszkających na osiedlu w pobliżu lodowiska na zbyt hałaśliwie pracujący tam agregat. Poinformował, że po zasięgnięciu opinii S. Wilowskiego – Dyrektora ZCAS i Burmistrza wie, że w tym roku ma być lepiej, ale chciałby, aby wcześniej przeprowadzono próbę, żeby nie doszło do kolejnych skarg mieszkańców. Zasugerował, aby z uwagi na uciążliwy dla mieszkańców hałas, założyć tam ekrany. Powiedział, że są normy, które jednak nie zawsze są zgodne z tym co ludzie tam odczuwają. Obecnie lodowisko jest pod namiotem i być może, że będzie ciszej, ale w zeszłym roku to rzeczywiście był problem. Zwrócił się do S. Wilowskiego o zajęcie się tą sprawa wcześniej, zanim zacznie to działać i zanim będzie problem, żeby nie było skarg i niepokojów mieszkańców.

 1. Z. Muzioł:

 1. Zapytał Burmistrza co dzieje się z nowym stadionem przy ul. Wioślarskiej, jest on nie dopilnowany i zaniedbany. Zwrócił uwagę na zły stan płyty boiska, gdzie różnica wzniesień dochodzi do 5-6 cm. Zapytał, kto poniesie konsekwencje z tego tytułu, jakie będą koszty, czy będzie to zrobione w ramach gwarancji.

 2. Nawiązał do interpelacji radnej A. Andrzejewskiej dotyczącej ul. Szkolnej. Powiedział, że podobnie jest na ul. Gruzińskich, gdzie dzieci idące do szkoły są tam również ochlapywane przez przejeżdżające samochody (przed i za mostem). Prosił Burmistrza o zwrócenie na to uwagi, zapytał, czy tej wody nie można jakiś sposób odprowadzić.

 1. J. Lewandowski:

 1. Zwrócił się do Burmistrza w sprawie drzewa na ulicy 8-go Marca, które ogranicza widoczność i miało być wycięte. Wyraził nadzieje, że zostanie to załatwione jeszcze przed dniem Wszystkich Świętych i drzewo zostanie wycięte, przez co będzie bezpieczniej.

 2. Zwrócił uwagę na brak małej siłowni w nowo powstałej hali widowiskowo – sportowej. Zapytał, czy nie można byłoby wstawić w jakimś pomieszczeniu chociażby atlasu, aby siatkarki czy piłkarze i inni mogli z tego korzystać oraz, czy istnieje możliwość zakupu atlasu, bo nie są to duże pieniądze, a jest miejsce na postawienie tego – będzie to z korzyścią dla wszystkich, którzy korzystają z hali.

 1. Przewodnicząca Rady B. Chorabik – podziękowała Burmistrzowi za wyposażenie sali sesyjnej w sprzęt – w dodatkowe mikrofony, co usprawni obrady sesji.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 14 porządku obrad XXXIV sesji.

Punkt 5.

Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów’2009 r.

Radni otrzymali materiały w tym temacie – były one omawiane podczas posiedzeń komisji.

Wprowadzenia dokonała B. Chorabik – Przewodnicząca Rady. Przypomniała, że radni otrzymali pełne rozliczenie imprezy EEM – merytoryczne i finansowe. EEM odbyło się w dniach 3-5 lipca i była to XV edycja tej imprezy. Odbyło się wiele imprez towarzyszących. Odbył się ogólnopolski konkurs na piosenkę ekologiczną – w tym roku była to nowość, ponieważ był to konkurs dotyczący autorów tekstu i kompozytorów. Ponadto odbył się m.in. Makroregionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, konkurs na wykonanie „Śmiecioluda” i „Eco torby”, były seminaria naukowe, warsztaty plastyczne, wikliniarskie, spotkania Młodych Ekologów, zawody sportowe i imprezy kulturalne. Przypomniała, że koszty całej imprezy EEM Złotów 2009 wyniosły 308.187,18 zł.

Poinformowała, że komisje nie wniosły żadnych wniosków dotyczących przedstawionych materiałów, natomiast Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, wniosły uwagę do następnych edycji imprezy, aby regulaminy wszystkich organizowanych konkursów w ramach imprezy EEM, były ogłaszane na stronie internetowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.

K. Majewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – podziękował wszystkim, którzy organizowali imprezę EEM, jako wizytówkę miasta. Powiedział, że dopatrzył się paru uchybień, na które warto zwrócić uwagę, aby nie pojawiły się one w latach następnych. Powiedział, że jeśli chodzi o konkurs „O kryształową kroplę wody”, to regulamin konkursu nie był ogłoszony na stronie internetowej ZCAS, a wszystkie inne były. W konkursie

pojawili się nagle laureaci nie wiadomo skąd. Są odczucia, że kryteria oceny konkursu były niejasne, nieczyste. Dlatego prosił, aby w przyszłym roku regulamin konkursu był odpowiednio wcześniej publikowany na stronie internetowej. Ponadto zwrócił uwagę na małą ilość przenośnych toalet toj – toj przy Placu Paderewskiego oraz na słabe nagłośnienie na Pl. Paderewskiego – powiedział, że można ewentualnie wziąć pod uwagę przeniesienie imprezy na plac targowy czy na Półwysep.

W. Fidurski – powiedział, że po raz pierwszy od 10 lat nie był organizatorem imprezy na EEM, co pozwoliło mu na bardziej wszechstronne uczestnictwo w imprezach, jakie miały miejsce w tym roku. Zwrócił uwagę na seminaria naukowe, które były dla niego ciekawym doświadczeniem. Uważa, że należałoby pójść szerzej w tym kierunku. Powiedział, że warto byłoby rozważyć, by impreza ta miała bardziej jednorodny charakter. Żeby był temat wiodący w danej edycji imprezy, np. spodobał mu się temat żywności naturalnej realizowany na seminarium. Gdyby jedna z kolejnych edycji EEM była poświęcona np. takiemu tematowi, bo jest to jednocześnie promowanie lokalnych producentów polskiej żywności, to odbiłoby się to z pozytywnym skutkiem zarówno dla konsumentów, jak i dla krajowych producentów. Zwrócił uwagę, że impreza EEM sporo kosztuje – 308 tys., to jest połowa budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej, czy półtora budżetu Muzeum Ziemi Złotowskiej. Uważa, że jest to dużo i powinna na ten temat odbyć się dyskusja w gronie Komitetu Organizacyjnego EEM.

St. Pikulik – zwrócił uwagę, że EEM jest imprezą sztandarową Złotowa i ma już pewne tradycje. Uważa, że ilość imprez jest imponująca, co jest plusem tej imprezy, bo każdy może znaleźć coś dla siebie. Natomiast to, co zawsze mówił K. Majewski, żeby imprezy rozczłonkować i zrobić z tego kilka imprez, to wówczas imprezy te kosztowałyby o wiele więcej. Powiedział, że zarówno poprzednia Sekretarz Gminy, jak i obecna walczą o to, żeby koszty były jak najmniejsze, a wykonawcy mają często bardzo wygórowane żądania. Działalność ludzi, którzy zajmują się EEM, powoduje, że impreza ta kosztuje wprawdzie dosyć dużo, ale przy takim udziale wielu różnych zespołów i natłoku imprez, nie sądzi, że jest to dużo. Były też takie imprezy, które kosztowały około 100 tys. zł., ale była to jedna impreza. Imprezy podczas EEM trwają 3 dni i chwała tym, którzy zajmują się tym - widać też zaangażowanie wielu mieszkańców Złotowa. A plusem jest to, że każdy może znaleźć jakiś element, który go interesuje – a na wszystkich imprezach nie możemy być, bo jest to niemożliwe. Można wybrać to, co kogo interesuje. Powiedział, że jeśli chodzi o sprawy naukowe, to są one dla koneserów, bo ta grupa ludzi jest niewielka, ale gdyby zebrać wszystkich z naukowych imprez, to też byłoby kilkaset osób. Zwrócił uwagę, że przy takiej imprezie niezbędna jest również rozrywka. Wprawdzie są różne głosy, że mogłoby być to czy tamto, ale nigdy niezadowoli się wszystkich.

Przewodnicząca B. Chorabik – zwróciła uwagę, że chociaż organizowane seminaria, które są dla znawców, to jest na nich pełna frekwencja. W imieniu całej Rady, na ręce Komitetu Organizacyjnego EEM, Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, Burmistrza Miasta złożyła podziękowania za fakt, że odbyła się impreza EEM, za jej przygotowanie. Jest to duża impreza, która wymaga sporych, nieraz karkołomnych logistycznych działań. Być może nie zawsze jest wszystko dopięte na ostatni guzik, nie mniej jednak wszyscy, którzy biorą udział w organizowaniu tej imprezy starają się, żeby wypadała ona jak najlepiej. Za fakt, że odbywa się ona w Złotowie, że Złotów jest miastem, które gościło artystów z najwyższej półki, że mieszkańcy mogli zetknąć się „na żywo” z wielkimi gwiazdami estrady – wszystkim tym, którzy przyczynili się do istnienia i tworzenia tej imprezy, należą się słowa podziękowania.

Z. Muzioł powiedział, że jedni mieszkańcy są bardzo zadowoleni z EEM, a ci co mają małe dzieci – nie, ponieważ dzieci nie mogą spać. Nawiązał do wypowiedzi St. Pikulika, że występy gwiazd estrady dużo kosztują. Powiedział, że można zaprosić młode talenty, zespoły, które chcą zadebiutować, pokazać się i nie byłyby to gorsze występy od wielkich gwiazd. Byłoby to na pewno przyjemne i o dużo tańsze. Jeśli chodzi o imprezę, to na pewno organizatorzy nie szastali pieniędzmi i chcieli, aby wypadła ona jak najlepiej, za co należą się im, również sponsorom, słowa uznania i podziękowania. Zwrócił uwagę na małą ilość toalet podczas trwania EEM oraz na ich małą widoczność, prosił żeby w przyszłości postawić ich więcej, również na ul. Spichrzowej. Powiedział, że imprezy te są potrzebne, ponieważ miasto musi się reklamować, promować i przyciągać nowych inwestorów, żeby rozwijać się.

A. Kosiba – odniósł się do tego co mówił Z. Muzioł. Powiedział, że nie możemy robić konkurencji miastom, które mają już to w programie, tj. czy Woodstock w Kostrzynie, czy festiwal muzyki młodzieżowej w Jarocinie, gdzie jest właśnie festiwal młodych talentów. W Złotowie mamy już swoje występy i nie musimy robić konkurencji tym miastom, które już wyspecjalizowały się i wszyscy wiedzą, że jak mają jechać, to do Jarocina, do Kostrzynia. Wątpi, że przebijemy się, żeby był następny ośrodek muzyki młodzieżowej, młodych talentów. Z tego co wie, to ludzie chcą kupować bilety do amfiteatru, ale nie na zespoły, które dopiero promują się, a na występy znanych artystów, Powiedział, żeby nie robić konkurencji tym miastom, które nastawiły się na młodzieżowe imprezy, a to co my robimy nie jest złe. Podoba mu się, że impreza ta integruje wszystkich, bo przybywają goście z miast partnerskich, do których jesteśmy również zapraszani. Jest to bardzo pozytywne, zwłaszcza jeśli chodzi o wymianę młodzieży.

B. Chorabik – zwróciła uwagę na to, że sprzedaż biletów, przynosi określone wpływy do kasy miasta – w tym roku było to ponad 33 tys. zł. i mieszkańcy płacą za coś, co znają – co jest potwierdzeniem słów, o których mówił radny A. Kosiba. Przedstawiła pomysł, propozycję - do przeanalizowania przez Komitet Organizacyjny EEM, aby rozważyć wykorzystanie faktu, że mamy podpisaną współpracę z miastami partnerskimi. Powiedziała, że brak jest regionalnych stoisk, np. francuskich – z francuskimi daniami, folklorem, z wyrobami angielskimi, niemieckimi. Można byłoby rozważyć, aby zrobić jeden dzień poświęcony kulturze, czy tradycji poszczególnych narodów, z którymi mamy podpisane umowy.

K. Brewka – powiedział, że istotną sprawą przy organizowaniu tego rodzaju imprez, jest również reklama. Zwrócił uwagę – do przyszłorocznej organizacji EEM, że dobrą sprawą byłoby, aby program EEM znajdował się w poszczególnych firmach – i był przez nie rozprowadzany, znajdował się na tablicy ogłoszeń, co umożliwiłoby zapoznanie się bardziej selektywnie z programem EEM i możliwość wyboru na co konkretnie pójść, czy z czego skorzystać, ponieważ często można zaobserwować taką sytuację, że ludzie idą na Pl. Paderewskiego, aby zobaczyć co tam się dzieje. Nie jest to do końca rozwiązanie sprawy, bo na Pl. Paderewskiego zawsze się coś dzieje, ale jest to tylko część imprezy, a wiele innych atrakcji jest w różnych miejscach. Uważa, że istotą jest dobre zapoznanie mieszkańców z całym programem EEM, bo wtedy można sobie zaplanować wyjście na daną imprezę. Myśli, że Komitet Organizacyjny weźmie pod uwagę taką reklamę, bezpośrednią poprzez firmy.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – powiedział, że wszyscy mówią, że impreza jest bardzo droga, natomiast nikt nie zwraca uwagi na to, że z budżetu jest to wydatek niecałe 100 tys. zł. Pozostałe wydatki zostały pokryte albo przez sponsorów, albo przez - od lat współpracujący - Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W br. Narodowy Fundusz dał prawie 70 tys. zł., a Wojewódzki – 30 tys. zł. Powiedział, że na to również trzeba zwrócić uwagę, bo gdyby impreza ta nie była w części ekologiczna, to takich pieniędzy z tych Funduszy w ogóle nie otrzymalibyśmy.

Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje przyjęły przedłożone Sprawozdanie.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów’2009 r.

Sprawozdanie jest załączone do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji. Ponadto, przed sesją, radni otrzymali załącznik nr 6 – Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, uwzględniający poprawki omawiane na posiedzeniach komisji.

J. Kołodziejczyk, Z-ca Burmistrza poinformował, że załącznik nr 6 dotyczący wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2009 – 2011, z uwzględnieniem trzech poprawek, które były przedstawiane na posiedzeniach komisji, został dostarczony radnym przed sesją.

Przewodnicząca Rady przypomniała o zmianach, o których mówił J. Kołodziejczyk. Dotyczyły one wpisania trzech zadań:

 • Przebudowa drogi gminnej nr 120100 – ul. Wielatowska i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną” – nakłady w 2010: 7.450.000,

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 ulic ks .B. Domańskiego i Chojnicka w Złotowie” z nakładami: w 2010 r. – 2.000.000 zł. i w 2011 r. – 300.000 zł. oraz

 • wpisania w zadaniu „ Modernizacja ulic na Starym Mieście” – w rubryce 7 kwoty 300.000 zł. (nakłady w 2010 r.).

Podczas dyskusji, K. Majewski poinformował, że będzie głosował przeciw podjęciu omawianej uchwały. Wyraził swoje niezadowolenie z powodu zdjęcia z inwestycji ul. Dwór Złotowski 0,5 mln zł., które przeznaczono na braki w innych zadaniach. Zdaje sobie sprawę, że należy dbać o miasto, traktować całościowo, ale gdyby w odpowiednim czasie przeprowadzić tę inwestycję, to możliwe, że ulica ta byłaby już zrobiona. Dla mieszkańców ul. Dwór Złotowski, ulica ta jest o dużo ważniejsza niż np. kładka przez jezioro. Mieszkańcom tym należy się modernizacja ulicy Dwór Złotowski, dlatego, że sytuacja tam trwa już od wielu lat i nie jest żadną przyjemnością chodzić po błocie, a latem w kurzu od przejeżdżających samochodów. Sytuacja ludzi z ulicy Dwór Złotowski jest o wiele trudniejsza od ludzi mieszkających przy innych ulicach. Powiedział, że trzeba dbać o wizerunek całego miasta, żeby było ładne, zielono itd., ale też trzeba mieć na uwadze to, by było wygodne dla mieszkańców.

Z. Muzioł – poparł wypowiedź K. Majewskiego dotyczącą ul. Dwór Złotowski. Powiedział, że chodzi tam dużo ludzi – na Wioślarską, na plażę, gdzie widać wystające kamienie, płyty „jumbo”, jest tam błoto. Nie idzie tam przejechać – na ul. Widokową. Powiedział, że był tam i jak wjeżdża się od ul. Widokowej na ul. Wioślarską – na całe osiedle po PGR, to są tam doły, kałuże, jest woda w dołach przed blokami. Poparł wniosek, żeby zrobić tę ulicę przed ul. Ogrodową.

Z-ca Burmistrza, J. Kołodziejczyk – ustosunkował się do wypowiedzi Z. Muzioła. Powiedział m.in., że wypowiedź ta kompromituje Z. Muzioła jako radnego, ponieważ mówi o ulicach a nie wie o jakich – K. Majewski podpowiadał mu jaka to jest ulica. Zwrócił uwagę, że ulica Widokowa nie ma połączenia z ul. Wioślarską, tam takiej ulicy nie ma – a mówiąc o tym, trzeba to wiedzieć. Jeżeli chodzi o ul. Wioślarską, to powiedział, że gdyby Z. Muzioł był tam, to widziałby, że jest ona w trakcie przebudowy – jest położona kanalizacja sanitarna, która obsługuje również budynki dawnych pracowników PGR, bo przy ul. Wioślarskiej są również budynki po PGR. To wszystko ma na celu uatrakcyjnienie również terenów po byłym PGR. Powiedział K. Majewskiemu, że gorzelnia została sprzedana – nie jest już własnością Skarbu Państwa - jest prywatny właściciel.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Za podjęciem uchwały głosowało 9. radnych, przeciw – 1. i 4. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV/172/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

K. Brewka – Przewodniczący Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych, powiedział, że konsultował stawki podatku z Zarządem Cechu Rzemiosł Różnych – na spotkaniu obecnych było 6 osób. Po zapoznaniu się z proponowanymi stawkami podatku, 5 osób było za ich wprowadzeniem. Natomiast jedna osoba miała wątpliwości – jednak nie tyle do proponowanych stawek, co do tego, że w dobie kryzysu, Minister Finansów zmienił stawki maksymalne. Powiedział, że stawka podatku, która najbardziej interesuje podatników, to stawka podatku od od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, która wynosi 16,41 zł./m2 i stanowi ona 80 % stawki maksymalnej. Przypomniał, że od kilku już lat jest przyjęta niepisana zasada, że stawki podatku w Złotowie będą w wysokości 80 % stawki maksymalnej. W związku z tym w środowisku rzemieślników nie było sprzeciwu co do tego, że stawki nieco wzrosną.

Przewodnicząca B. Chorabik przedstawiła zmiany proponowanych stawek w porównaniu z dotychczas obowiązującymi. Poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV/173/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca B. Chorabik. Przedstawiła zmiany proponowanych stawek w porównaniu z dotychczas obowiązującymi.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV/174/09 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Przewodnicząca B. Chorabik przedstawiła prośbę radnego Jana Zamczyka o zgodę na wypełnienie przez radnych ankiety na temat ”Analizy stawek podatku od nieruchomości w gminach Powiatu Złotowskiego w latach 1996 – 2010”. Prosiła o ewentualne wypełnienie ankiety.

Godz. 11.10.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15. minutową przerwę.

O godz. 11.35. wznowiono obrady.

Obecnych było 12. radnych.

Nieobecni byli radni: J. Jędrzejczyk i Z. Muzioł, który zwolnił się z dalszego uczestniczenia w sesji.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawkę, polegającą na tym, aby w tytule przedłożonego radnym projektu uchwały skreślić wyraz „uchwalenia”.

K. Majewski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przypomniał, że przyjęcie tej uchwały jest wymogiem ustawowym. Jeśli chcemy, żeby kultura funkcjonowała na podobnych zasadach jak w roku ubiegłym, to uchwałę musimy przyjąć.

Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek zgłoszony przez Komisję Ochrony Środowiska i Promocji Miasta, Komisję Gospodarki Miejskiej oraz pozytywnie zaopiniowany projekt uchwały przez Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – z poprawką, aby w Rozdziale V Zakres przedmiotowy współpracy – określenie zadań priorytetowych, pkt 5. o brzmieniu „działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii, w tym organizacja Euro Eco Meetingu”, poprawić na działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii, w tym współpraca w organizacji Euro Eco Meetingu,

- za przyjęciem powyższej poprawki głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawkę, aby w Rozdziale V – na str. 4 po pkt 7, poprawić rok 2009 na 2010.

Przewodnicząca Rady przedstawiła brzmienie zapisu po wniesieniu poprawki:

Lista priorytetów informuje partnerów programu o podstawowych kierunkach działań w roku 2010, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy”.

- za przyjęciem powyższej poprawki głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, w tym 4. komisje z poprawką przedstawioną przez Przewodniczącą Rady.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały, z przyjętymi poprawkami, w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV/175/09 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Z-ca Burmistrza, J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawkę, tj. aby w załączniku do projektu uchwały – w Porozumieniu Międzygminnym, gdzie zapisane jest „Gminą Miasto Złotów reprezentowaną przez Wójta - Kazimierza Trelę”, skreślić wyraz „ Miasto”.

Przyszedł radny J. Jędrzejczyk.

Obecnych było 13. radnych.

W. Fidurski – powiedział, że dobrze, że podejmujemy taką uchwałę, bo jest to nareszcie właściwy kierunek rozwiązania problemu zagospodarowania odpadów w naszym mieście. Przez pewien czas, przez Związek Gmin Krajny, forsowany był pomysł, który z góry był skazany na porażkę, jako sprzeczny z Wielkopolskim Programem Gospodarki Odpadami. Nie dość, że był sprzeczny, to gdyby był on zrealizowany, to jako Złotów, płacilibyśmy bardzo duże pieniądze, ponieważ koszty jednostkowe składowania i obsługi przez ten zakład byłyby bardzo wysokie. W tej chwili proponowana uchwała jest realizacją tych założeń, które są w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami i w Wielkopolskim Programie Gospodarki Odpadami i myśli, że jest to właściwy kierunek. Powiedział, że zakład w Złotowie będzie częścią zakładu w Pile a jak będzie on wyglądał (zakład w Złotowie), to wyniknie w trakcie uzgadniania. Piła wyłożyła pieniądze na wykonania opracowania, które będzie ustalało szczegóły, ale droga nie jest zamknięta. Może być nawet zgoda na kompostownię, gdzie będą mogłyby być składowane odpady z oczyszczalni ścieków. Myśli, że jak Burmistrz zajmie się negocjacjami, to może wynegocjować jakieś dobre warunki dla zakładu w Złotowie. Uważa, że przedłożona propozycja jest bardzo pozytywnym rozwiązaniem.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że W. Fidurski upraszcza trochę sprawę, ponieważ my nie wycofujemy tego wniosku, który złożył Związek Gmin Krajny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – obecnie sprawa jest w toku i jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie, trudno jest na dzień dzisiejszy powiedzieć. Musimy zabezpieczyć się, gdyby tamta koncepcja nie wyszła. Nie można mówić, że przy koncepcji Związku Gmin Krajny, będą nie wiadomo jakie wysokie koszty, ponieważ opracowanie mówi zupełnie co innego. Jeżeli W. Fidurski chce, to może się z tym dokładnie zapoznać – jest tam cała koncepcja łącznie z trzema propozycjami rozwiązania problemu gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin. Powiedział, że wszystkie gminy należące do Związku potwierdzają nadal wolę realizacji tego programu, natomiast formalne powody przeszkadzają, aby w tym trybie zadanie to wykonać. Ponieważ nadarzyła się okazja, że zostały jeszcze pieniądze z Funduszu Spójności, z którego jest możliwe sfinansowanie wszystkich instalacji powyżej 150 tys. mieszkańców, co jest zgodne z Programem Wojewódzkim, dlatego wspólnie z Piłą realizujemy to. Jest to realizacja pod szyldem Związku Gmin, ale ponieważ przepisy mówią, że nie ma możliwości porozumienia pomiędzy gminą a związkiem gmin, muszą występować poszczególne gminy – w związku z tym jest wywołana ta uchwała. Powiedział, że jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie, to trudno w tej chwili powiedzieć. Natomiast jest pewne, że to co jest zapisane w programie opracowanym dla Związku Gmin i ten zakres inwestycji, który powinien być w Stawnicy wybudowany, na pewno będzie w tym trybie realizowany.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV/176/09 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia dokonała B. Chorabik – Przewodnicząca Rady. Przedstawiła zapis § 1 projektu uchwały: „ Ustala się przebieg istniejącej drogi gminnej nr 120083P – ul. Sienkiewicza w Złotowie, przebiegającej przez działki w obrębie 88 o numerach geodezyjnych: 167/1, 168/2, 169/2, 181, 204, 166, 192/9, 210, 221/14. Przebieg drogi przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.” Poinformowała, że idea projektu uchwały była przedstawiana na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Złotowie.

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIV/177/09 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Oświadczenie Rady Miejskiej Złotowa w sprawie celowości realizacji i dofinansowania zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 120055P – ul. Ogrodowa w Złotowie.

Projekt Oświadczenia radni otrzymali. Był on przedstawiony na wszystkich posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady. Przedstawiła treść Oświadczenia:

Rada Miejska Złotowa uznaje za celowe realizację i dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 120055P – ul. Ogrodowa (na nieruchomościach miejskich stanowiących działki o numerach geodezyjnych 72 oraz 237 w obrębie Złotów 90 oraz pod wiaduktem kolejowym na działce nr 78 w tym samym obrębie).”

K. Majewski powiedział, że widzi celowość utwardzenia, przebudowy tej drogi, ale pod warunkiem, że inwestycja ta będzie wykonana po wcześniejszym utwardzeniu ul. Dwór Złotowski. Poinformował, że wstrzyma się od głosowania nad Oświadczeniem.

A. Kosiba – poparł sprawę przebudowy odcinka ul. Ogrodowej – jest to konieczne z uwagi na zły stan tej drogi.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że przyjęcie Oświadczenia będzie argumentem, aby ubiegać się o środki na budowę tej drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Na tym zakończyła się dyskusja w omawianym temacie.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożone radnym Oświadczenie.

Za jego przyjęciem głosowało 12. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska przyjęła Oświadczenie Nr XXXIV/1/09 Rady Miejskiej Złotowa w sprawie celowości realizacji i dofinansowania zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 120055P – ul. Ogrodowa w Złotowie.

Oświadczenie jest załączone do protokołu.

Punkt 13.

Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.

Przewodnicząca Rady poinformowała o informacjach dotyczących złożonych oświadczeń majątkowych za 2008 rok radnych i pracowników samorządowych do tego zobowiązanych. Wszyscy radni zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych złożyli je w terminie. Kopie oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznań podatkowych przesłano do Urzędu Skarbowego. Odczytała pismo Wojewody Wielkopolskiego, z którego wynika, że Burmistrz Miasta i Przewodnicząca Rady złożyli swoje oświadczenia majątkowe w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości oraz pismo Urzędu Skarbowego, w części dotyczącej radnych. Z pisma Urzędu Skarbowego wynika, że w złożonych oświadczeniach:

 1. p. Alicja Andrzejewska nie wykazała, że posiada samochód osobowy Renault Megane rok produkcji 2004. W systemie brak informacji o zbyciu ww. samochodu”,

 2. p. Janusza Jędrzejczyka stwierdzono rozbieżności między danymi zawartymi w systemie informatycznym Urzędu a danymi wykazanymi w ww. oświadczeniu. Dnia 05.08.2009 r. na wezwanie US podatnik skorygował błędnie złożone zeznanie”,

 3. p. Krzysztofa Majewskiego stwierdzono rozbieżności między danymi zawartymi w systemie informatycznym Urzędu a danymi wykazanymi w ww. oświadczeniu. Dnia 06.07.2009 r. podatnik skorygował błędnie złożone oświadczenie.”

Ponadto przedstawiła końcową uwagę Urzędu Skarbowego, „iż w składanych oświadczeniach majątkowych należy starannie i dokładnie wypełniać każdą rubrykę z uwzględnieniem danych podanych do uprzednio złożonych już oświadczeń majątkowych, ponieważ zdarzają się rozbieżności wynikające pomiędzy składanymi oświadczeniami majątkowymi za poszczególne lata. Ponadto prosi się o zwrócenie uwagi, czy dochody podlegające opodatkowaniu, wykazane w zeznaniu, są zgodne z dochodami wykazanymi w oświadczeniu majątkowym (poza zwolnionymi z opodatkowania).”

Powyższe informacje, pisma są załączone do protokołu.

Przed udzieleniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, Burmistrz Miasta nawiązał do uwagi Urzędu Skarbowego dotyczącej oświadczenia majątkowego radnej A. Andrzejewskiej w sprawie samochodu. Uważa, że jeżeli samochód nie jest wart 10 tys. zł., to chyba nie wykazuje się tego w zeznaniu.

Przewodnicząca Rady – uważa, że tą informację Urząd Skarbowy ma. Prosiła radną A. Andrzejewską o ewentualne skorygowanie tego w Urzędzie Skarbowym.

Punkt 14.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:


Radnej B. Chorabik:

 1. W sprawie drzew przy plebani Św. Rocha, Burmistrz zapewnił, że zostaną one wycięte.

 2. Jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne, to Burmistrz przyznał rację Przewodniczącej Rady, że rzeczywiście Enea nie wywiązuje się z umowy i nie naprawia awarii w terminie. Do Burmistrza też dochodzą skargi mieszkańców, że oświetlenie nie jest konserwowane i naprawiane tak jak powinno być. Przedstawione pismo może tylko pomóc w egzekwowaniu obowiązków od spółki Enea. Powiedział, że umowa jest dość sprytnie sprecyzowana, ponieważ pisze w niej, że 3 % oświetlenia może się nie palić i jest ta jakaś furtka bezpieczeństwa dla nich. Nie oznacza to jednak, że zgłoszenia nie powinny być realizowane w terminie.

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. Jeżeli chodzi o ulicę Szkolną, odpowiedział, że trzeba poczekać do przyszłego roku i zobaczyć jaka będzie sytuacja. Wielokrotnie była mowa, że wymaga to większych pieniędzy, niż by się wydawało, ponieważ remont tej drogi będzie dużo kosztował – wymaga to poszerzenia chodników, rozwiązania odprowadzenia wody, itd. Na dzień dzisiejszy można jedynie działać zapobiegawczo, jeżeli są zapchane studzienki, to należy je wyczyścić itp. Generalnie, poprawienia ul. Szkolnej, bez inwestycji nie da się zrobić.

 2. W sprawie wysepki przy ZCAS, odpowiedział, że oznakowanie zjazdu do autobusów będzie zrobione. Poinformował, że mówił o tym również radny J. Lewandowski – uzgodniono z Dyrektorem ZCAS, aby to oznakować, żeby nie było problemu.

 3. W sprawie Programu Przemocy w Rodzinie, odpowiedział, że jeżeli jest taki obowiązek to trzeba go zrealizować.

Radnemu W. Fidurskiemu:

 1. W sprawie skrzynki podawczej Urzędu, odpowiedział, że od samego początku wpłynęło do niej 7 spraw, jednak żadna z nich nie mogła być załatwiona w tym trybie, ponieważ nikt nie posiadał podpisu elektronicznego, co jest podstawowym wymogiem, aby sprawy można było w tym trybie załatwiać. Zdaniem Burmistrza jest jeszcze na to za wcześnie – nie zna nikogo z osób indywidualnych, które miałyby podpis cyfrowy. Wynika to z tego, że jest to kosztowne, ponieważ opłata podstawowa wynosi ok. 300 zł. w stosunku rocznym, a same założenie, to kilkaset złotych. Uważa, że jest to sprawa przyszłości. Powiedział, że Urząd, jako jeden z nielicznych, ma wprowadzony ten system – po jego wprowadzeniu Sejm zmienił ustawę o obowiązku wprowadzenia tego systemu, przedłużając to na kolejne parę lat i to - o ile wie - nie jest jeszcze upowszechnione w urzędach jako tryb załatwiania interesantów i chyba nie ma jeszcze takiego obowiązku, żeby urzędy musiały powszechnie stosować ten tryb załatwiania interesantów. Powiedział, że jest to sprawa przyszłości.

 2. Jeżeli chodzi o audyt, odpowiedział, że zakres audytu wyznacza ustawa. Audyt, który będzie przeprowadzony w Urzędzie, będzie dotyczył trybów prowadzenia kontroli wewnętrznej, które w Urzędzie są prowadzone, badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym proceder kontroli finansowej, w wyniku której kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów. Głównie chodzi o to, aby ocenić czy system kontroli wewnętrznej jest na tyle skuteczny, aby uniknąć takich sytuacji jakie miały miejsce z p. S. Heciakiem. Jeżeli to zostanie ocenione, to z pewnością audytor z tej oceny przedstawi jakieś wnioski, które powinny zmierzać do takiej sytuacji, która byłaby pożądana. Ponadto audyt ma dotyczyć zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi, cały zakres stosowania prawa, głównie jeżeli chodzi o sprawy finansowe, chociaż nie tylko, a także efektywności i gospodarności, podejmowania działań w zakresie podstawowym, czyli działalności jednostki, tj. wszystkich spraw związanych z realizacja budżetu itd. Nie ma tutaj żadnych rewelacji – zadania te są opisane w ustawie. Realizacja audytu ma zakończyć się do końca roku i na zakończenie, audytor ma złożyć sprawozdanie wraz z wnioskami, które, jego zdaniem, należałoby wprowadzić w życie, aby wyeliminować ewentualne nieprawidłowości.

 3. W sprawie zaniechania budowy sieci nawadniającej na boisku, odpowiedział, że nie zaniechano tego, lecz nie wprowadzono jeszcze systemu nawadniania. Wykonano


odpowiednie rurociągi, które dają możliwość nawadniania boiska głównego i boisk treningowych. Powiedział, że ZCAS prowadzi postępowanie, aby zakupić urządzenia nawadniające i boiska będą nawadniane. Ponadto powiedział, że jest tam alternatywne rozwiązanie. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będzie możliwe w przyszłości wybudowanie instalacji poboru wody z jeziora – jeżeli będzie to potrzebne i jeżeli dojdziemy do takich wniosków, że będzie to opłacalne, bo to wcale nie jest prawda, że pobór z jeziora jest bezpłatny. Opłaty za to są bardzo wysokie – tzw. opłaty marszałkowskie. Poza tym, koszt energii też nie jest wcale niski i musimy to przetestować i przeanalizować. Powiedział, że wybudowano to, co jest potrzebne do nawadniania, natomiast samego systemu podziemnego nie ma, bo uznano, że jest on nam nie potrzebny – wygodniejszy, łatwiejszy będzie system naziemny.

 1. Jeżeli chodzi o pismo, które Pan S. Heciak skierował do Przewodniczącej Rady, to stwierdził, że nie będzie go komentował. Powiedział, że jest to pismo człowieka, który czuje się winny i szuka jakiegoś usprawiedliwienia. Jeżeli chodzi o powiadomienie radnych i opinii publicznej o postępowaniu karno - skarbowym, odpowiedział, że p. W. Fidurski już to zrobił i to chyba wystarczy.

Radnemu K. Majewskiemu:

W sprawie uporządkowania gorzelni odpowiedział, że w ostatnim czasie zostało to sprzedane i być może, nowy właściciel zacznie coś z tym robić. Miasto nie ma tam żadnych kompetencji w tym względzie – była sprawa u Inspektora Nadzoru Budowlanego i tyle co wie, to coś tam zrobiono, ale pewnie na dzień dzisiejszy znowu jest tam tak jak było. Powiedział, że możemy tylko tą sprawę przekazywać, tak samo jak K. Majewski - jako obywatel miasta, do Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Radnemu St. Pikulikowi:

W sprawie hałasu agregatu przy lodowisku odpowiedział, że przy okazji budowy pomieszczenia dla rolby, która dzięki staraniom radnego A. Kosiby będzie dostarczona ze Szwecji – ma taką nadzieję – wybudowany będzie ekran wyciszający. Poinformował, że będąc na seminarium dotyczącym inwestycji sportowych, spotkał wykonawców lodowiska, którzy z zainteresowaniem pytali, co dalej z rolbą, na co odpowiedział, że nie jesteśmy tym zainteresowani, bo rolbę mamy. Podczas dyskusji na temat głośności urządzenia na lodowisku powiedzieli, że na pewno spełnia ono wymogi, które są określone w specyfikacji, bo inaczej nikt nie zdecydowałby się na produkcję tego, ponieważ byłyby powszechne skargi i gdyby badania wykazały przekroczenie norm decybeli, to byliby winni ci wykonawcy, którzy takie urządzenie dostarczyli. Jeśli chodzi o hałas, to jest określenie bardzo względne, jedni słyszą, inni mniej słyszą, natomiast niektórzy w ogóle tego nie słyszą. Powiedział, że wybudowanie ekranu wyciszającego nie jest dużym kosztem i będzie to zrobione. Wyciszy on pracę agregatu na lodowisku i myśli, że z hałasem nie będzie problemu.

Radnemu Z. Muziołowi:

 1. Jeżeli chodzi o stadion przy ul. Wioślarskiej, odpowiedział, że jest również przeciwny odbiorowi nawierzchni boiska głównego w takim stanie, w jakim ona teraz jest. Jest to wykonane nie solidnie i niestarannie. Poinformował, że wykonawca miał zgłosić odbiór końcowy tego zadania. Powiedział, że powołamy komisję i jeżeli będzie trzeba, powołamy również specjalistów, którzy na pewno orzekną, że jest to niezgodne z normami i nie odbierzemy nawierzchni boiska, a jeżeli nic się nie będzie działo, to mamy zabezpieczenie na wykonanie umowy w wysokości około 20 tys. zł. i sami, we własnym zakresie naprawimy murawę – wiemy jak to zrobić i stan będzie na pewno inny, i zadowalający.

 2. W sprawie kałuży na ulicy Gruzińskich, odpowiedział, że wie o tym. Powiedział, że jest to również sprawa wymagająca inwestycji – studzienki i kratki są czynne, natomiast jest tam zaniżenie, które można wykonać przy ewentualnej modernizacji tej ulicy.

Radnemu J. Lewandowskiemu:

 1. W sprawie drzewa na ulicy 8 Marca odpowiedział, że na jego wycięcie jest już zgoda. Natomiast jest to droga powiatowa i musimy interweniować w Powiatowym Zarządzie Dróg. Powiedział, że z tego co wie, mają rozstrzygnięty przetarg na wycinkę drzew i to drzewo również zostanie wycięte, tak samo jak inne drzewa, które były tu zgłaszane i w innym trybie, również przy drogach wojewódzkich m.in. topole przy ulicy Jastrowskiej.

 2. Jeżeli chodzi o siłownię na hali, to odpowiedział, że takich planów nie było. W obiekcie tym nie przewiduje się i nie tam miejsca na siłownię. Mała sala ma być salą uniwersalną, ale na pewno nie do ćwiczeń siłowych, nie jest to miejsce do ćwiczeń siłowych i nie przewidujemy tam na stałe, żeby stały jakieś urządzenia do ćwiczeń. Póki co, to funkcjonuje taka siłownia na „Sparcie” przy ul. Mickiewicza i tyle co wie, to zawodnicy „Sparty” z tego korzystają. Na uwagę J. Lewandowskiego, że nie ma siłowni na „Sparcie”, odpowiedział, że nic o tym nie wiedział. S. Wilowski - Dyrektor ZSAC poinformował, że siłownię zlikwidowano, kiedy rozpoczęto remonty w obiekcie przy ul. Mickiewicza. Burmistrz powiedział, że jest przeciwny, aby z hali zrobić siłownię. Zwrócił uwagę, że generalną zasadą jest to, że sala jest odpłatna i wszystkie pomieszczenia w niej również – musimy się tego trzymać, jeżeli nie chcemy narazić się na zwrot VAT-u. Wyposażenie w atlas oznaczałoby, że za korzystanie z tego trzeba byłoby brać pieniądze. Nie wiedział, że nie ma siłowni na „Sparcie”. Nie wie co z tym zrobić, ale jest Zarząd „Sparty”, który ma swoich zawodników, trenerów i niech on wykaże się jakąś inicjatywą, a nie, że jedyna koncepcja rozwoju sportu w Złotowie to dla Zarządu Sparty jest brak pieniędzy.            

A. Kosiba zwrócił uwagę, że jedna siłownia jest przy basenie Laguna, a druga, która jest bardzo dobrze wyposażona i duża, jest za dawnym PZGS-em. Powiedział, że jeżeli ktoś chce ćwiczyć, to nie ma problemu. Salka na hali widowiskowo - sportowej nie jest przeznaczona na siłownię - może tam być prowadzona np. rozgrzewka, fitness. Uważa, że istniejące siłownie, w dużej mierze, zabezpieczają potrzeby w tym względzie.

J. Lewandowski powiedział m.in., że nie trzeba byłoby brać pieniędzy za atlas, ponieważ byłoby to dla osób, które korzystają z hali i przychodzą z instruktorem, bo wiadomo, że nie może każdy używać tego, ponieważ jest to odpowiedzialność przy tego rodzaju sprzęcie. Chodzi o to, aby po zajęciach, pod okiem trenera, mogli poćwiczyć - nie dla zawodowców, bo zawodowcy siłownie mają.

Burmistrz odpowiedział, że jest to duży problem, ponieważ takiej funkcji na hali nie przewidywano. Siłownia jest przy basenie i nie będziemy robić konkurencji właścicielce tej siłowni. Uważa, że pewne usługi w zakresie rekreacji, sportu, wypoczynku nie mogą być bezpłatne. Jest to dość skomplikowana sprawa, bo to nie jest tak, że wszystko, co tam jest w tym zakresie, może być nieodpłatne. Jak będzie nieodpłatnie, to będzie taki standard jak jest obecnie na starej hali „Sparty”.

K. Żelichowski – poparł J. Lewandowskiego. Zwrócił się do Burmistrza, żeby wygospodarować miejsce na siłownię w pomieszczeniach starej „Sparty”.

Burmistrz St. Wełniak poinformował, że w tym, albo na początku przyszłego roku, trzeba będzie podjąć decyzję co do hali przy ul. Mickiewicza. Uważa, że do tego czasu siłownia mogła tam funkcjonować. Poinformował, że musi zorientować się, ponieważ nie jest w temacie.

W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 15.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

 1. Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

 1. Nawiązała do wspomnianego już wcześniej przez Burmistrza listu od Pana S. Heciaka, który dostała drogą e-mail w sobotę, na swoja prywatna skrzynkę. Jest to pismo nie podpisane i nie zostałoby przedstawione z uwagi na brak podpisu, gdyby nie fakt, że do tego dołączone było jeszcze krótkie pismo przewodnie, w którym były słowa „Pozdrawiam. Sławomir Heciak” i dlatego w ramach transparentności skserowano pismo pozostałym radnym, aby mogli się z nim zapoznać. Powiedziała, że nie przewiduje dyskusji na ten temat, ponieważ jest zapis taki jaki jest w tym piśmie. Żałuje tylko, że pan Sławomir Heciak, jako skarbnik nie odezwał się wcześniej, skoro widział jakieś nieprawidłowości, czy z czymś się nie zgadzał. Był czas kiedy pracował w Urzędzie na etacie, pobierał za tą pracę pieniądze i należało oczekiwać, że w tym czasie zgłosi swoje uwagi, jeżeli były do tego podstawy. W ostateczności był jeszcze krótki okres po odejściu z pracy, kiedy też mógł te informacje przekazać. Uważa, że to co dostaliśmy teraz, z datą 23 października, jest dostarczone stanowczo za późno. Skoro toczy się postępowanie przed Urzędem Skarbowym, są odpowiednie organy, które cała sprawę wyjaśnią.

 2. Poruszyła sprawę wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, dotyczących zwołania sesji dodatkowej w miesiącu listopadzie br. Powiedziała, że miała mieszane uczucia czy poddawać ten wniosek pod głosowanie, ponieważ w Statucie jest już zapis, że w razie potrzeby zwołuje się sesje. Prawdopodobnie intencją wnioskodawców zwołania sesji w listopadzie była zaistniała sytuacja nieobecności, prawdopodobnie długotrwałej, Skarbnika oraz kwestia przygotowania budżetu i zamykania pewnych spraw związanych z budżetem. Jeżeli mamy mówić o sesji listopadowej, to ewentualnie pod tym kątem i tak traktuje ten wniosek, który poddany będzie głosowaniu, jako wyraz woli ze strony Radnych, że jak Burmistrz uzna, iż jest taka potrzeba, Radni wyrażają zgodę na zwołanie sesje w listopadzie.

Burmistrz St. Wełniak stwierdził, że konstrukcja wniosku jest nietypowa. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to zgłosi Przewodniczącej, aby tą sesje zwołała – po co przesądzać od razu czy będzie, czy nie będzie takiej potrzeby.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że próbowała, aby komisje zastanowiły się nad sformułowaniem jakie zawarte jest w tym brzmieniu. Niejednokrotnie też zwracała uwagę, aby precyzyjnie formułować wnioski na komisjach, bo potem są takie sytuacje, jak obecnie. Powiedziała, że skoro jest taki wniosek, to chce żeby Rada jasno wyraziła stanowisko, czy jak będzie taka potrzeba, wyraża zgodę na sesję listopadową.

W. Fidurski powiedział, że pomysł zwołania sesji w listopadzie wziął się stąd, że w grudniu jest nawał wszystkich spraw budżetowych i, żeby je wszystkie omówić, wraz z poprawkami do budżetu, to będzie mało czasu. Innym argumentem jest znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która nakłada na Burmistrza obowiązek przedłożenia informacji i analizy wyników egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjach – czas na dostarczenie informacji mija 31 października i dlatego listopadowa sesja byłaby dobrym miejscem i czasem na to, aby porozmawiać o szkołach.

K. Brewka – Przewodniczący Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych powiedział, że był wnioskodawcą, aby odbyła się sesja w listopadzie, ponieważ wydawało mu się, że miesiąc listopad jest miesiącem, w którym dużo rzeczy można poprawić, przesunąć, zamienić itd. – zaznaczył, że nie zrobił tego nikomu na złość Natomiast grudzień jest już końcówką roku i dlatego łatwiej jest pewne sprawy załatwić wcześniej np. w listopadzie, niż w końcówce roku. Ponadto, miało to też być ułatwieniem dla Pani Skarbnik, aby była możliwość przygotowania zmian do budżetu, a takie będą jeszcze w miesiącu listopadzie, bo trwają inwestycje, remonty i cały czas środki finansowe wędrują.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zwrócił uwagę na to, że dokładając sesję w listopadzie, dokłada się też pracę Pani Skarbnik, bo jeżeli sesja ma dotyczyć głównie zmian w budżecie, to Skarbnik musi przygotować zmiany, ktoś musi napisać uchwałę i później, przedstawić na komisjach. Podkreślił, że będzie to w bardzo „gorącym” okresie, bo będzie trzeba złożyć projekt budżetu. Wytyczne Ministra Finansów do projektu budżetu, Urząd otrzymał parę dni temu i praktycznie nie było możliwości, żeby zająć się projektem budżetu. Zapytał, czy nie wystarczy, aby przyśpieszyć sesję w grudniu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że sprowadzi się to prawdopodobnie do dwóch sesji grudniowych, bo pierwsza sesja odbędzie się na początku grudnia i druga – pod koniec. Uważa, że nie da rady wszystkiego załatwić ostatnią sesją.

Burmistrz J. Kołodziejczyk zwrócił uwagę na to, że plan pracy Rady został opracowany. Powiedział, że dodatkowo miałyby być wprowadzone dwie sprawy: pierwsza, o której mówił W. Fidurski i druga – zmiany w budżecie. Jeżeli zmian budżecie nie będzie, to temat dotyczący wyników egzaminów w szkołach, można omówić na sesji grudniowej.


Przewodnicząca B. Chorabik zaproponowała przegłosowanie wniosku, ale mając na uwadze to, co powiedział Burmistrz, że jeżeli zmiany będą przygotowane, to sesja listopadowa odbędzie się, a co do ustawy o systemie oświaty, to pozostawiamy do dyspozycji Burmistrza, kiedy wprowadzi ten punkt do porządku sesji.

K. Majewski – powiedział, że prawdopodobnie w listopadzie wpłyną środki z budżetu Państwa na dotacje dla MOPS, które należałoby wprowadzić do budżetu, żeby móc je rozdysponować.

K. Żelichowski – prosił o przedstawienie wniosku i zamknięcie dyskusji.

Na pytanie J. Jędrzejczyka, czy ktoś zastępuje Panią Skarbnik, kto czuwa nad finansami, jeżeli nie ma Skarbnika, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że w strukturze Urzędu jest zastępstwo i ta osoba zastępuje Skarbnika pod jego nieobecność, z odpowiednimi upoważnieniami.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik przedstawiła wniosek i poddała go pod głosowanie.

Rada Miejska, głosami 12. „za” i 1. „wstrzymującym się” przyjęła wniosek, zgłoszony przez dwie komisje Rady, aby w miesiącu listopadzie br. zwołać sesję Rady Miejskiej – jeśli będzie taka potrzeba.

Przewodnicząca Rady zaapelowała do wszystkich Radnych, wnioskodawców, aby precyzowali poprawnie wnioski, bo później są czasami nieścisłości.

 1. Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że do biura Rady wpłynęło postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października na wystosowaną w lipcu br. skargę na Rade Miejską Hieronima Gładysza i Romana Baczyńskiego. Przypomniała, że na sesji nadzwyczajnej w lipcu, Rada odrzuciła powyższą skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowił odrzucić skargę i zwrócić skarżącemu H. Gładyszowi uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 zł. Poinformowała, że postanowienie jest do wglądu w biurze Rady. Przeczytała fragment uzasadnienia, które utwierdza w przekonaniu, że decyzja wówczas podjęta przez Radę była słuszna, tj.: „W świetle rozważań należy uznać, że niedopuszczalna jest skarga na bezczynność rady gminy w przedmiocie podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia (zmiany) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji, gdy - zgodnie z przepisami art. 14 ust. 1 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - sporządzenie takiego planu (jego zmiany) nie jest obowiązkowe. W niniejszej sprawie organem wyłącznie właściwym do podjęcia uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Rada Miasta Złotowa. W ocenie Sądu brak jest podstaw by stwierdzić bezczynność Rady w zakresie zarzucanym przez skarżących, bowiem zmiana planu nie należy do ustawowego obowiązku tego organu. Inicjatywę zmiany planu miejscowego oraz ustalenie zakresu tej zmiany należy rozpatrywać w kategoriach władztwa planistycznego gminy (miasta). Ingerowanie w to władztwo, tak w zakresie dyscyplinowania rady do podjęcia określonych działań jak i oceny ich treści ( za wyjątkiem zgodności z prawem), nie jest objęte kognicją sądu administracyjnego. Zatem skargę w tej sprawie należało uznać za niedopuszczalną, a w konsekwencji odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.” Powiedziała, że gdyby ktoś chciał zapoznać się z postanowieniem Sądu, to jest ono do wglądu w biurze Rady.

 2. W imieniu wszystkich radnych, podziękowała Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za otrzymane materiały promocyjne – w ramach programu Kapitał Ludzki, który jest realizowany przez MOPS.

 3. Zwróciła się do Radnego St. Pikulika - jako członka chóru Cecylia, aby przekazał podziękowania Panu T. Dobkowi, wszystkim członkom chóru Cecylia i pozostałym chórom, za wspaniały i profesjonalny, ponad godzinny, koncert w kościele parafialnym NMP – z tego co wie, ma być nagrana płyta DVD z tego koncertu.

St. Pikulik wyjaśnił, że Pan T. Dobek był jednym z inicjatorów, a Pani Bożena Kamprowska jest dyrektorem chóru. Powiedział, że płyta DVD została już nagrana – w Zakrzewie.

 1. Poinformowała, że o terminie następnej, XXXV sesji, radni będą powiadomieni w odpowiednim ustawowym czasie.

 1. A. Andrzejewska - poinformowała, że szkolenie, o którym wspominała wcześniej – w Interpelacjach, odbędzie się 9 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Powiedziała, że Radni otrzymają zaproszenie, z podaną godziną szkolenia – prosiła o zarezerwowanie sobie czasu w godzinach przedpołudniowych.

 2. K. Majewski – nawiązał do dotacji dla MOPS przeznaczonej na zasiłki dla osób korzystających z nich. Wie, że w budżecie na razie nie ma tych środków – prawdopodobnie będą, ale wcale takiej pewności nie ma. Zapytał, czy jeżeli będzie taka sytuacja, że z budżetu Państwa nie dostaniemy tych środków, miasto może w jakiś sposób zapewnić pomoc rodzinom najbardziej potrzebującym, czy tym, którym ona należy się, ponieważ nie można ich zostawić na święta bez pieniędzy, a są również matki samotnie wychowujące dzieci. Powiedział, że należy się nad tym zastanowić.
  Burmistrz St. Wełniak odpowiedział że na razie wszystkie te wydatki są realizowane. Zobaczymy jaka będzie sytuacja – na razie trudno mu coś powiedzieć. Powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby Państwo zostawiło tych ludzi bez pomocy – zwrócił uwagę, że nie jest to po raz pierwszy.

 3. J. Zamczyk – podziękował Przewodniczącej i Radnym za wypełnienie ankiety i zadeklarował, że po obronie pracy dyplomowej, co będzie w lutym przyszłego roku, wyda pracę – w wersji drukowanej i na CD, porównując wszystkie gminy Powiatu Złotowskiego, żeby, kto będzie chętny, mógł się zapoznać.

 4. Burmistrz St. Wełniak przedstawił program obchodów 91. rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada: nadanie nazwy „Rondo im. Sybiraków” przy ul. Szpitalnej, msza święta w kościele Wniebowzięcia NMP – o godz. 1400, przejście pod popiersie I. J. Paderewskiego i składanie kwiatów – około godz.1530 oraz koncert profesora A  Tatarskiego i B. Bryły na skrzypcach w domu kultury – wstęp na koncert jest bezpłatny.

 5. A. Kosiba poinformował o dużym zainteresowaniu zawodami na hali widowiskowo – sportowej. Był na meczu siatkarek, podczas którego 3 sali było zajęte. Powiedział, że jest zainteresowanie meczami i są teraz warunki, żeby je oglądać.

 6. J. Lewandowski zapytał, czy na hali nie można byłoby zrobić galerii ze zdjęciami osób znanych i zasłużonych dla klubu „Sparta”.

Burmistrz odpowiedział, że galerię można zrobić, jednak, z taką inicjatywą powinna wyjść „Sparta”, bo my nie możemy tego zrobić.

 1. K. Majewski – nawiązał do elektronicznej tablicy reklamowej, o której swego czasu była mowa i, która miała być na obiekcie ZCAS. Powiedział, że byłoby dobrze, gdyby na ścianie hali widowiskowo - sportowej, od strony ul. Boh.Westerplatte, była duża tablica informująca o wszystkich zawodach i wszystkich imprezach, jakie odbywają się na hali. Zapytał, czy tablica reklamowa będzie właśnie tam, czy gdzie indziej.
  S. Wilowski – Dyrektor ZCAS odpowiedział, że przewidziane są dwie tablice, jedna na budynku Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej od strony Al. Piasta – prowadzone są testy. Druga tablica informacyjna, przewidziana jest na hali widowiskowo – sportowej, pod warunkiem, że uda się stworzyć na domu kultury.

St. Pikulik – powiedział, że w zeszłym tygodniu radni wzywani byli do Komendy Powiatowej Policji w Pile – ktoś podał radnych na światków, nie wiadomo kto. Jak rozumieć tą sprawę – czy radni byli delegowani przez Radę ? Trzeba było jechać do Piły i w zasadzie nie mogliśmy nic powiedzieć, bo sprawa była formalna. Wzięto delegacje z Urzędu i nie wie jak ta sprawa wygląda w tej chodzi Nie chodzi tu o pieniądze, tylko o sam fakt, że sytuacja się powtarza, że co chwilę ktoś donosi i informuje – robi się taka niezdrowa atmosfera w Radzie, bo za byle jaką sprawą są już jakieś donosy. Atmosfera w Radzie nie jest za ciekawa – Burmistrz znajduje się pod ciągłym obstrzałem. Jest to dla niego dziwna sytuacja. Powiedział, że świadek jest w gorszej sytuacji od inicjatora, gdyż musi się stawić na wezwanie.
Burmistrz St. Wełniak poprosił, aby inicjator tego wszystkiego wstał i powiedział, dlaczego tak się dzieje – należy być otwartym i mówić sobie „prosto w oczy”.


J. Lewandowski powiedział m.in., że nie stawił się na przesłuchanie, ponieważ nie był wtedy wybierany na radnego i uważa, że sprawa ta jego nie dotyczy. Sprawą zainteresowana jest radna M. Wegner, której nie wzywano, a wzywano wszystkich innych radnych.
Przewodnicząca B. Chorabik wyjaśniła, że podczas pełnionego dyżuru, również została zaskoczona wizytą Panów z Komendy Powiatowej Policji z Piły i została przesłuchana w charakterze świadka w Urzędzie.
K. Żelichowski zwrócił uwagę, że wszyscy jechali do Piły. Zapytał, która część radnych była przesłuchana w Urzędzie?
Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że nie wie kto został przesłuchany w Urzędzie. Z tego co wie, to część radnych była także przesłuchana tego samego dnia. Była również zaskoczona, że radni otrzymali wezwania do Piły. Powiedziała, że nikt z nią w tej sprawie nie kontaktował się. Domniemywa, że przesłuchanie w Pile, związane z koniecznością wyjazdu, spowodowane było tym, że tego dnia nie było części radnych w Złotowie. Nie wie jak z kwestią delegacji, bo to nie Rada delegowała radnych. Powiedziała, że na którejś z komisji, radny K. Nurczyk mówił, że Policja zwraca koszty przejazdu za bilet PKS. Powiedziała, że w tej sprawie toczy się śledztwo i trzeba czekać na jego rozwiązanie.
W. Fidurski – powiedział, że został wywołany przez Burmistrza do odpowiedzi i myśli, że należą się wyjaśnienia. Poinformował, że w związku z pewnymi nieprawidłowościami, jakie miały miejsce, według jego oceny, przy wyborach uzupełniających, złożył zawiadomienie o takim domniemaniu do prokuratury. Został przesłuchany w charakterze świadka w prokuraturze i na mocy tych wyjaśnień, które uzyskała prokuratura, zdecydowano o wszczęciu postępowania. Zlecono to Komendzie Powiatowej Policji w Pile i wszystkie decyzje w tej sprawie są jej suwerennymi decyzjami. Prosił, żeby zwrócić się do niej, dlaczego tak zrobili, jak zrobili. Powiedział, że nie ma na to wpływu – to są pewne wymogi demokratyczne i taka jest procedura.
Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że W. Fidurski ma wpływ na powiadomienie, bądź nie. Nie mówił (Burmistrz) o ocenie prokuratury tylko o zachowaniu W. Fidurskiego.

Ponadto zapytał St. Wojtunia, dlaczego kwestionuje przetarg na zakup sprzętu do konserwacji boisk i publicznie mówi - do gazety, że przetarg był ustawiony – może nie wprost ustawiony, ale z całej wypowiedzi tak wynika, i na jakiej podstawie to robi ?

St. Wojtuń odpowiedział, że nie mówił, iż przetarg był ustawiony, tylko Burmistrz tak to odebrał. Zakwestionował przetarg, ponieważ takie jest jego zdanie i ma takie prawo. Na uwagę Burmistrza, że musi mieć dowody na zakwestionowanie przetargu, odpowiedział, że nikogo nie oskarża.
Burmistrz zapytał, dlaczego St. Wojtuń nie interesował się tak żadnym innym przetargiem, jak tym – zapytał, czy też kupował taki sprzęt?

St. Wojtuń odpowiedział, że interesował się tym, ale nie takim sprzętem, lecz podobnym.
Burmistrz St. Wełniak zaapelował o szacunek do siebie nawzajem. Jeżeli ktoś coś ma, to można powiedzieć na sali sesyjnej, ale nie trzeba przesadzać. Ma dosyć pytań o dochodzenia prokuratorskie. Powiedział, że to nie jest tak, że W. Fidurski nie jest winny, ponieważ jest przekonany, że sprawa ta skończy się niczym, natomiast odór zostaje. Zapytał, jak ma wyglądać współpraca. Jak mamy działać ? Ponadto zapytał W. Fidurskiego, czy coś wie na temat następnego dochodzenia Policji, bo są pytania pisemne, czy mamy jakieś dowody, dokumenty, które stanowiłyby, o tym, że zostało zagrożone życie, zdrowie i bezpieczeństwo na koncercie MALWY ?
W. Fidurski odpowiedział, że nie wie nic o powyższym dochodzeniu – nie jest winien za to, co dzieje się w Złotowie. Powiedział, że jest tu jakaś teoria spiskowa.
Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zapytał W. Fidurskiego, gdzie jeszcze złożył swoje podejrzenie dotyczące uzupełniających wyborów samorządowych - oprócz doniesienia do prokuratury o podejrzenie przestępstwa, bo wiadomo, że składał jeszcze w inne miejsca i dostał już odpowiedzi. Zapytał, dlaczego o tym nie informuje, na co W. Fidurski odpowiedział, że nie ma takiego obowiązku. J. Kołodziejczyk powiedział, że W. Fidurski nie informuje o tym, ponieważ odpowiedzi były nie po jego myśli (W. Fidurskiego) – dlatego o tym nie informuje.

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby zamknąć dyskusję na ten temat. Powiedziała, że z ubolewaniem dowiaduje się, że pismo zostało wysłane jeszcze gdzieś indziej.
Burmistrz St. Wełniak stwierdził, że atmosfera robi się zła i uważa, że nie zasługujemy na taką atmosferę. Atmosfera jest przez niektórych radnych wywoływana w pewnej podejrzliwości, w jakiś dziwnych sytuacji, co nie sprzyja współpracy, ani pracy.

 1. K. Żelichowski zwrócił się o udrożnienie drogi ulicy Domańskiego, aby na Święto Zmarłych można było tam przejechać.
  Burmistrz St.Wełniak odpowiedział, że będzie sprzątana cała ul. Domańskiego i Chojnicka, żeby maksymalnie je udrożnić.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 16.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Barbara Chorabik, o godz. 12.50 zamknęła XXXIV sesję Rady Miejskiej Złotowa.Protokołował:

J. Manowski

Sekretarz obrad


Stanisław Pikulik


Przewodnicząca

Rady Miejskiej


mgr Barbara Chorabik