UCHWAŁA NR XXXIV/ 176 / 09

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA

z dnia 27 października 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420) oraz w związku z art. 16a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 175 poz. 1462; z 2007 r.: Dz.U. Nr 88 poz. 587; z 2008 r.: Dz.U. Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464; z 2009 r.: Dz.U. Nr 18 poz. 97 i Nr 79 poz. 666) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska Złotowa wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła:

l     z gminami:

1)     Czarnków,

2)     Białośliwie,

3)     Gmina Drawsko,

4)     Kaczory,

5)     Lipka,

6)     Lubasz,

7)     Miasteczko Krajeńskie

8)     Połajewo,

9)     Szydłowo,

10)  Tarnówka,

11)  Zakrzewo,

12)  Złotów,;

l     z gminami miejskimi:

1)     Czarnków,

2)     Piła;

l     z gminami miejsko-gminnymi:

1)     Jastrowie,

2)     Krajenka,

3)     Krzyż Wlkp.,

4)     Łobżenica,

5)     Okonek,

6)     Trzcianka

7)     Ujście,

8)     Wieleń,

9)     Wyrzysk,

10)  Wysoka.

 

 

 

§ 2. Projekt porozumienia międzygminnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

                                              

 

 

                                                                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                                                                                              Rady Miejskiej

 

                                                                                                                                                  mgr Barbara Chorabik