nr LV.354.2022 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów

nr LV.355.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLIII.311.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. Leśną a ul. 8 Marca oraz działki nr 27/35 i 27/42 położone między ul. Wielatowską a ul. 8 Marca

nr LV.356.2022 o zmianie uchwały Nr XXVIII.226.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów

nr LV.357.2022 w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

nr LV.358.2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2023-2027

nr LV.359.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

nr LV.360.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027

nr LV.361.2022 o zmianie uchwały Nr IX.79.2019 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów

nr LV.362.2022 o zmianie uchwały Nr XVII.121.2016 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

nr LV.363.2022 o zmianie uchwały Nr XVII.122.2016 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna

nr LV.364.2022 zmieniającej uchwałę Nr XXV/126/08 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

nr LV.365.2022 w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022–2025” Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie

nr LV.366.2022 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2023

nr LV.367.2022 w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego NP-II.4131.1.8.2023.3 ws. uchwały nr LV.367.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie

Głosowania - LV sesja Rady Miejskiej w Złotowie