Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone się w celu rozpoznania i charakterystyki warunków środowiska i przeprowadzenia jego oceny dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów z uwzględnieniem ich wzajemnego powiązania.

Opracowanie ekofizjograficzne