Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz nieruchomości gruntowej w przetargach

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

 

Karta usług nr GNiE-GN-04

 

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami,
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
Uchwała Nr XXVIII/201/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 02 marca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów  ze zmianą  w uchwale XVII.119.2016 z dnia 21 marca 2016 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2017.271) ze zmianą w uchwale XXIX.218.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2017.4677),
Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa podejmowane indywidualnie dla każdej nieruchomości w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w przetargu.

2. WYMAGANE DOKUMENTY


Nieruchomości przeznaczane są do obrotu z urzędu bądź na skutek wniosku o przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu winny przedłożyć:
• dowód osobisty, 
• dowód wpłaty wadium,
• podpisać oświadczenie przed przetargiem o zapoznaniu się z warunkami przetargu  zbywania nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, jak  również, że wyniki przetargu podawane są do wiadomości publicznej.

3. OPŁATY

Brak

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów
pok. nr 13, parter

5. OSOBY DO KONTAKTU

Elżbieta Michałek                            
tel. 67 263 26 40 wew. 23 pokój nr 12
e-mail: e.michalek@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Nieruchomość typowana do zbycia na wniosek osoby fizycznej lub z urzędu wymaga opinii architekta i członków Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Złotowie. W przypadku konieczności podziału  nieruchomości okres oczekiwania przedłuża się o co najmniej 2 miesiące. Burmistrz Miasta Złotowa podejmuje zarządzenie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia. 
Sprzedaż nieruchomości w przetargu wymaga zachowania procedury                           i obowiązujących terminów publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do obrotu  (21 dni), sporządzenia wyceny (co najmniej 30 dni)  i  podania do wiadomości publicznej ogłoszenia o przetargu (30 dni). Osoba  ustalona nabywcą  wpłaca wymagane kwoty przed aktem notarialnym a o miejscu i  terminie zawarcia umowy, organizator przetargu powiadamia  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia licytacji.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu składa się do Burmistrza Miasta Złotowa w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

8. INFORMACJE DODATKOWE


Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane zakupem nieruchomości zobowiązane są każdorazowo wpłacić wadium w wysokości i w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu danej nieruchomości.
Wadium należy wnieść przelewem na rachunek  bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze:                                             
20 8941 0006 0016 4975 2000 0020

Opłat można dokonywać bezpośrednio w:
SBL O/Złotów Aleja Piasta 46.
SBL O/Złotów Filia w Złotowie al. Mickiewicza 24
SBL O/Złotów Punkt kasowy ul. Dworzaczka 4

W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić, czego opłata dotyczy, w tym przypadku: "wadium – sprzedaż lokalu.../nieruchomości gruntowej ...".

Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.
 Opłaty:
• wadium stanowi od 5 do 20% ceny wywoławczej i wnoszone jest w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w treści ogłoszenia o przetargu.
• Osobom przelicytowanym zwraca się wadium w terminie 3 dni od dnia przetargu, natomiast osobie ustalonej jako nabywca wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
• Warunkiem  ważności przetargu jest podwyższenie ceny  - postąpienie (minimalne postąpienie stanowi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ale nie mniej niż 100 zł). Do ceny nabycia ustalonej w drodze przetargu dolicza się 23% podatku VAT (nie dotyczy lokali mieszkalnych).
• Opłaty z tytułu nabycia winny być dokonane w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty przetargu, pod rygorem utraty wpłaconego wadium i warunkują podpisanie umowy notarialnej.
• Dodatkowo kupujący ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.
Opłaty wynikające z protokołu z przetargu należy wnieść przelewem (określając czynność podlegającą opłacie)  na rachunek bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze:

96 8941 0006 0016 4975 2000 0010

Informacja:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl;
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do realizacji protokołu z przetargu i zawarcia aktu notarialnego kupna - sprzedaży. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów - wynika z ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.), a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

9.   WZORY WNIOSKÓW

Brak.