Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości na poprawę  warunków  zagospodarowania nieruchomości przyległej

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

Karta usług nr GNiE-GN-03

 

1.     PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

Uchwała Nr XXVIII/201/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 02 marca 2006 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów ze zmianą 
w uchwale XVII.119.2016 z dnia 21 marca 2016 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2017.271) ze zmianą w uchwale XXIX.218.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2017.4677),

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa podejmowane indywidualnie dla każdej nieruchomości w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

2.     WYMAGANE DOKUMENTY

 

 Wniosek o nabycie nieruchomości

 

3.     OPŁATY

 

Brak

 

4.     MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie

al. Piasta 1

77 – 400 Złotów

pok. nr 13,  parter

 

5.     OSOBY DO KONTAKTU

 

Elżbieta Michałek                           

tel. 67 263 26 40 wew. 23 pokój nr 12

e-mail: e.michalek@zlotow.pl

 

 

6.     SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

 

Wnioski o wykup nieruchomości  dotąd nie przeznaczonych do sprzedaży,  wymagają uzyskania opinii architekta i członków Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Złotowie (posiedzenia raz w miesiącu z przerwą wakacyjną).W przypadku konieczności podzielenia działki  okres oczekiwania i realizacji wydłuża się o co najmniej 2 miesiące. Warunkiem sprzedaży jest podjęcie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa o przeznaczeniu danej nieruchomości do zbycia.

Termin realizacji wniosku uzależniony jest od wyceny, sporządzanej przez rzeczoznawcę, a po uzgodnieniu z Kupującym sposobu płatności następuje  niezwłocznie lub w okresie do 12 miesięcy ważności wyceny.

 

 

7.     TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.

 

8.     INFORMACJE DODATKOWE

 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości lub jej części następuje na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej będącej w posiadaniu wnioskodawcy, pod warunkiem, że nieruchomość ta lub jej część nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości odbywa się w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę, do której dolicza się 23% podatek VAT. Nabywca może dokonać wpłaty jednorazowej lub w ratach rocznych, regulowanych maksymalnie w okresie 10 lat.

Przed zawarciem aktu notarialnego wymagana jest wpłata 1/10 ceny wraz z całością doliczonego podatku VAT.  Przy spłacie ratalnej dolicza się odsetki w wysokości oprocentowania redyskonta weksli w NBP, co zabezpieczane jest hipoteką w urządzonej księdze wieczystej.

Dodatkowo kupujący ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.

Opłaty związane z tzw. powiększeniem siedliska  należy wnieść przelewem na rachunek  bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze:

96 8941 0006 0016 4975 2000 0010

Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.

 

Opłat można dokonywać bezpośrednio w:

SBL O/Złotów Aleja Piasta 46.

SBL O/Złotów Filia w Złotowie al. Mickiewicza 24

SBL O/Złotów Punkt kasowy ul. Dworzaczka 4


W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić, czego opłata dotyczy, w tym przypadku:
"bezprzetargowa sprzedaż" lub „oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości”.

 

Informacja:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.

2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl;

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o kupno nieruchomości. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów - wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 

 

     9.   WZORY WNIOSKÓW

Brak.