Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej przekształceniowej lub z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

Karta usług nr GNiE-GN-02

 

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 65).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298).

 

2. WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek /odręczny/.

Dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody w roku poprzedzającym rok, za który ma być   wnoszona opłata.

 

 

3. OPŁATY

Brak.

                                           

 

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie

al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów

pok. nr 13, parter.

 

5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

 

Niezwłocznie.

 

6. TRYB ODWOŁAWCZY

 

 Nie przysługuje.

 

7. OSOBY DO KONTAKTU

Eugenia Wrzeszcz, Elżbieta Michałek

tel. 67 263 26 40 wew. 23. pokój nr. 12

e-mail: e.wrzeszcz@zlotow.pl,  e.michalek@zlotow.pl

 

8. INFORMACJE DODATKOWE

 

Na podstawie art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód      miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Termin złożenia wniosku upływa z dniem 31 grudnia roku, którego wniosek dotyczy pod warunkiem,
że wpłata 50 % wartości opłaty zostanie wniesiona do 31 marca tego roku. Jeżeli użytkownik wieczysty bądź właściciel, który ubiega się o udzielenie bonifikaty, dokona w terminie do 31 marca wpłaty kwoty równej 50 % opłaty rocznej, to w sytuacji gdy jego wniosek nie zostanie rozpoznany pozytywnie, zobowiązany będzie do uzupełnienia brakującej kwoty opłaty wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 1 kwietnia do dnia zapłaty.

 

Realizując obowiązek wskazany w art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , uprzejmie informuję:

- w ramach postępowania administracyjnego w tutejszym Urzędzie Miejskim w Złotowie przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia,

- tutejszy Urząd pełni funkcję Administratora Danych Osobowych, a jego przedstawicielem jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit prowadzący postępowanie administracyjne a kontakt możliwy jest drogą elektroniczną: urzad@zlotow.pl  lub tel. 67 263 26 40

- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;

-  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Złotowie jest Marcin Misztal kontakt możliwy jest drogą elektroniczną: bhp@onet.pl

- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;

- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie  w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.

Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( t.j. Dz.U z 2019 r. poz.916,1309) i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.

 

9. WZORY WNIOSKÓW

Brak.