Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności  tych gruntów- bonifikata od opłaty jednorazowej

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

Karta usług nr GNiE-GN-01

 

 

1.     PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 lipca 2018  r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916, 1309).

            Ustawa z dnia 14 czerwca 1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020,.poz.256).       

 

2.     WYMAGANE DOKUMENTY

Zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.             ………….

- wniosek o wydanie zaświadczenia (4 miesiące)

- wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą (1 miesiąc)

Zgodnie z art. 7 ust.7 i 8 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:                            
- zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

 

3.     OPŁATY

Wysokość opłaty przekształceniowej stanowi równowartość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia i jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Opłata może podlegać waloryzacji, nie częściej niż raz na 3 lata.

Bonifikata 99 % przysługuje wyłącznie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi :

- w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom tych osób,

- członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

- inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka.

             

            Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godzinach:

                                             poniedziałek od 8:00 do 16:00,

                                             od wtorku do czwartku od 8:00 do 15:00,

                                                    piątek od 8:00 do 14:00,

              bądź przelewem na rachunek bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie :

                                                  

                                                    96 8941 0006 0016 4975 2000 0010

 

   Opłat można dokonywać bezpośrednio w:

SBL O/Złotów aleja Piasta 46.


SBL O/Złotów Filia w Złotowie al. Mickiewicza 24

 

SBL O/Złotów Punkt kasowy ul. Dworzaczka 4

 

W przypadku wnoszenia opłaty jednorazowej na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić, czego opłata dotyczy, w tym przypadku: "opłata jednorazowa przekształceniowa".

 

Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.

 

Opłatę roczną przekształceniową  wnosi się do dnia 31 marca każdego roku.

 

4.     MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie

al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów

pok. nr 13, parter.

 

5.     OSOBY DO KONTAKTU

Eugenia Wrzeszcz, Elżbieta Michałek                               

tel. 67 263 26 40 wew. 23. pokój nr. 12

e-mail: e.wrzeszcz@zlotow.pl,  e.michalek@zlotow.pl

 

 

6.     SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

  •  Wydanie zaświadczenia na wniosek- 4 miesiące od dnia wpływu wniosku.
  • Wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą - 1 miesiąc od dnia wpływu wniosku.
  • Informacja o naliczeniu wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej- 14 dni od dnia zgłoszenia.       
  • Zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej – 30 dni od dnia wniesienia opłat.

 

7.     TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dnia od dnia jej doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa.

 

 

8.     INFORMACJE DODATKOWE

Realizując obowiązek wskazany w art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , uprzejmie informuję:

- w ramach postępowania administracyjnego w tutejszym Urzędzie Miejskim w Złotowie przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia,

- tutejszy Urząd pełni funkcję Administratora Danych Osobowych, a jego przedstawicielem jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit prowadzący postępowanie administracyjne a kontakt możliwy jest drogą elektroniczną: urzad@zlotow.pl  lub tel. 67 263 26 40

- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;

-  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Złotowie jest Marcin Misztal kontakt możliwy jest drogą elektroniczną: bhp@onet.pl

- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;

- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie  w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.

Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( t.j. Dz.U z 2019 r. poz.916,1309) i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.

 

9.     WZORY WNIOSKÓW

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.