OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności społecznej ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 10 m2 na terenie działki nr 308, położonej w obr. 92 m. Złotowa, z przeznaczeniem na działalność handlową – sezonowy punkt gastronomiczny (w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Jeziornej), z możliwością prowadzenia sprzedaży lodów oraz napojów bezalkoholowych.
Cena wywoławcza czynszu miesięcznego za dzierżawę gruntu wynosi 5,13 zł netto za 1 m2. Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej brutto.
Okres dzierżawy: na czas określony od dnia 15 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Dzierżawca zobowiązany będzie do:
    1. Ustawienia, oraz obsługi punktu gastronomicznego na terenie określonym przez Wydzierżawiającego.
    2. Utrzymania porządku i estetycznego wyglądu terenu na dzierżawionym gruncie.
    3. Zabezpieczenia pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych oraz zmieszanych.
    4. Opłacenia podatków, opłat i kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
    5. Nie wjeżdżania pojazdami na teren kąpieliska (dopuszcza się jedynie jednorazowy wjazd ze sprzętem w dniu usytuowania punktu gastronomicznego oraz jednorazowy wjazd w dniu demontażu punktu gastronomicznego oraz na czas dostaw towaru).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- przesłanie do dnia 14.07.2021 r. do godz. 12.00 przesłanie oferty listownie (decyduje data wpływu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: dyrektor.zcas@zlotow.pl z podaniem proponowanej miesięcznej stawki za 1m2,
- oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do realizacji rozliczeń finansowych,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią projektu umowy dzierżawy (jej treść została zamieszczona wraz niniejszym ogłoszeniem), akceptuje ją i jest gotowy do jej podpisania.
Dzierżawca oprócz czynszu płacić będzie opłaty eksploatacyjne za zużycie energii elektrycznej na podstawie refaktury, zgodnie z odczytem podlicznika.
Wydzierżawiający nie zapewnia dostępu do wody bieżącej.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 lipca 2021 roku o godzinie 12:15 w siedzibie ZCAS, al. Mickiewicza 18, pokój 102.
Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy czyni przetarg niebyłym.
Wydzierżawiający dopuszcza możliwość – w uzasadnionych przypadkach – do zmiany okresu użytkowania punktu gastronomicznego na podstawie odrębnego uzgodnienia.
Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie ZCAS, pokój 103, tel. 67 263 22 88.

Złotów, 12 lipca 2021 r.