UCHWAŁA NR / 156  /09

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA
z dnia 26 maja 2009 r.

 

 

w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska Złotowa postanawia przyjąć dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 80.400,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania „XV edycja Euro Eco Meeting Złotów 2009”.

 

§ 2. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy ze strony Gminy Miasto Złotów będzie weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową.

 

§ 3. Upoważnia się Pana Stanisława Wełniaka – Burmistrza Miasta Złotowa do zawarcia umowy dotacji oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia umowy udzielenia dotacji zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca

                                                                                                Rady Miejskiej

 

                                                                                       mgr Barbara Chorabik