UCHWAŁA NR XXIX / 154  /09

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA
z dnia 26 maja 2009 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do załatwiania spraw z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Upoważnia się Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami) należących do kompetencji Burmistrza Miasta Złotowa, w szczególności do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

2. Upoważnienie określone w ust. 1 nie obejmuje tych spraw, do załatwiania których, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, upoważnienia może udzielić wyłącznie Burmistrz Miasta Złotowa.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodnicząca

                                                                                                Rady Miejskiej

 

                                                                                       mgr Barbara Chorabik