UCHWAŁA NR XXVIII / 149 / 09
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Chojnicka-Rogatki w Złotowie”

 

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) oraz art. 86 ust. 1 i 2 ustawy publicznych dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U.: Nr 169 poz.1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832; z 2007 r.: Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r.: Dz.U. Nr 19 poz. 100), Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się poręczenia wekslowego spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do maksymalnej kwoty poręczenia 455.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Chojnicka-Rogatki w Złotowie”.

 

§ 2. Poręczenie obejmuje spłatę rat pożyczki oraz innych zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki łącznie do kwoty 455.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r. wg harmonogramu spłat ustalonego w umowie pożyczki.

 

§ 3. Spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia następować będzie z dochodów własnych Gminy Miasta Złotów. Środki na ten cel zostaną ujęte w budżecie w latach 2010-2015 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                 Wiceprzewodniczący

    Rady Miejskiej

 

      mgr Stanisław Wojtuń