UCHWAŁA  NR  XXVII/ 132 /09

RADY  MIEJSKIEJ  W  ZŁOTOWIE

z dnia 24 marca 2009 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa „obszar położony nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 14 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 2004 roku: Dz.U. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005 roku; Dz.U. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r.: Dz.U. Nr 127 poz. 880; z 2008 r.: Dz.U. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa w rejonie ulicy Wioślarskiej dla terenu usług sportowych i rekreacyjnych, usług rekreacyjnych oraz dla terenu zabudowy pensjonatowej i terenu usług handlowych.

                                                                  

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszary leżące w planie przyjętym przez Radę Miejską w Złotowie uchwałą Nr XXXII/222/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w Złotowie nad jeziorem Zaleskim.

Granice zmiany planu przedstawiono na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                                   

§ 3. Przedmiotem wnioskowanego planu będą ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obszaru określonego w § 1 w zakresie przypisania mu funkcji usługowo – mieszkalno – hotelowej, usług sportowych, rozwiązania komunikacji oraz ustalenia warunków zabudowy i dopuszczenie nowej zabudowy/rozbudowy na działkach już zabudowanych jak i zmianie istniejących linii zabudowy.

                                                                

§ 4. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

                                                              

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

                                                                 

§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Złotowa do ogłoszenia komunikatu w sprawie niniejszej uchwały w jednym z tygodników prasy lokalnej oraz rozplakatowania obwieszczeń na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.

                                                               

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

 

                                                                                             mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

                                                                                                       Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVII /132/09

                                                                                                                            Rady Miejskiej w Złotowie

                                                                                                                          z dnia 24 marca 2009 roku

 

ANALIZA zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska

(w świetle ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

 

I.                   TEREN OBJĘTY ANALIZĄ

Analizowany obszaru leży po obu stronach końca ul. Wioślarskiej.

 

II.                STAN ISTNIEJĄCY – SPECYFIKACJA TERENU

Część terenu planowanego do zmiany położona jest przy końcu ul. Wioślarskiej (jadąc z miasta, lewa strona ulicy). Obszar ten w planie określony jest symbolem 3 URE – tereny usług rekreacyjnych o funkcji ośrodka wczasowego w sezonie letnim z możliwością wykorzystania w pozostałym czasie do celów szkolnictwa ponadpodstawowego, kursów szkoleniowych itp..

Pozostały teren znajduje się po przeciwnej stronie ul. Wioślarskiej tuż obok boiska sportowego. W planie przeznaczony jest na tereny usług sportowych US – boiska, tereny jeździeckie, tereny plażowe, pomosty oraz tereny usług rekreacyjnych 2 URE – budynek pensjonatowy i tereny usług handlowych 1UH – zabudowa pawilonowa o sezonowej używalności.

 

III.             ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH

Analiza dotyczy terenów objętych zmianą m.p.z.p. „obszar położony nad jeziorem Zaleskim”, uchwała nr XXXII/222/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001 r., (opublikowany w Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 75 z dnia 22.06.2001 r.). Są to obszary określone w planie symbolem (2 URE i 3URE) usług rekreacyjnych oraz (US) usług sportowych i usług handlowych (1 UH).

 

IV.              OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Głównym założeniem planu ma być realizacją wniosku złożonego przez spółkę „AMAJ” tj. obecnych właścicieli byłego „ośrodka Zacisze”, w zakresie umożliwienia dobudowania do budynku na działce nr 296/3 wiaty na sprzęt sportowy, kajaki i rowery wodne, adaptacji istniejącego budynku byłej szatni i sanitariatów na małą gastronomię z wyznaczeniem wewnętrznej drogi dojazdowej tylko dla pojazdów zaopatrzenia, rozbudowy głównego budynku hotelowego o poddasze użytkowe z dachem stromym z przeznaczeniem na pokoje hotelowe. Z uwagi na przeprowadzoną modernizację boiska sportowego konieczne jest przeznaczenie sąsiednich terenów na dodatkowe boiska, urządzenia i infrastrukturę towarzyszącą, co stanowić będzie nowoczesny kompleks sportowo – rekreacyjny.

 

                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1

 

 

V.                 STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM m. ZŁOTOWA

W dniu 24 marca 2005 r. zostało uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa. Analizowany teren leży w obszarze „tereny rekreacji” położonym w zachodniej części miasta przy jeziorze Zaleskim, częściowo teren po byłym PGR. Jest to jednostka „u” – o funkcji usługowo – rekreacyjnej.

Obowiązuje: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 20 - uchwała Nr XXXII/222/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w Złotowie nad jeziorem Zaleskim.

 

Studium w ustaleniach ogólnych przyjmuje, że w skali miasta dopuszcza się możliwość fragmentarycznych zmian w planach obowiązujących bez zmiany zasadniczego układu funkcjonalnego przy założeniu, że zmiany nie spowodują negatywnego wpływu na środowisko.

Na podstawie analizy zapisów Studium należy stwierdzić, że przewidywane w planie rozwiązania są z nim zgodne.

 

VI.              ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZADZENIA PLANU

Po dokonaniu analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego: obowiązującego planu miejscowego „obszar położony nad jeziorem Zaleskim” oraz zgodności proponowanych zmian ze Studium, w świetle obowiązujących przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu jest zasadne.

Należy przystąpić do sporządzenia planu w celu ustalenia przeznaczenia terenów i określenia sposobu ich zagospodarowania mając na uwadze wniosek firmy „AMAJ” sp. jawna ze Złotowa oraz konieczność polepszenia funkcjonalności istniejącej bazy sportowo – turystycznej przy wykorzystaniu pięknej lokalizacji.

 

VII.           NIEZBĘDNY ZAKRES PRAC PLANISTYCZNYCH

a.    Obszar opracowania: zgodny z opisem w punkcie I.

b.    Zakres merytoryczny. Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosownych standardów przy zapisaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). Po przeprowadzeniu analizy obszaru przewidzianego do sporządzenia planu stwierdzono, że nie istnieje potrzeba określenia w planie elementów wskazanych w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

c.    Materiały geodezyjne: rysunek planu należy wykonać na mapie zasadniczej skali 1:500 w technice czarno – białej i kolorowej. Dopuszcza się rozsyłanie projektu planu w formie kopii w skali 1:2000 lub większej do jednostek uzgadniających bądź opiniujących.

 

 

 

2