Wystąpił błąd podczas wykonywania kwerendy.
  SELECT   *
  FROM
  (
      SELECT	bct_id, bct_title, bct_order,bct_type
    FROM     bip_categories
    WHERE   (bct_parent = '469')
          AND  ((bct_type & 1) <> 1)
  ) main 
  LEFT OUTER JOIN
  (
          SELECT	bip_categories.bct_id, COUNT(bip_articles.bar_id) AS [artcount]
        FROM	bip_categories 
          LEFT OUTER JOIN bip_article_categories ON bac_category=bct_id
          LEFT OUTER JOIN	bip_articles ON bip_articles.bar_id = bac_article
          WHERE   (bip_categories.bct_parent = '469'
                      AND bip_articles.bar_status = 10 
                      AND (bip_articles.bar_publishdue IS NULL 
                              OR bip_articles.bar_publishdue <= GETDATE()) 
                      AND (bip_articles.bar_publishtill IS NULL 
                              OR bip_articles.bar_publishtill >= GETDATE())
          ) 
          GROUP BY bip_categories.bct_id
      ) l_artykulow ON main.bct_id = l_artykulow.bct_id 
  LEFT OUTER JOIN
      (
          SELECT bip_categories.bct_id, COUNT(sub.bct_id) AS [subcount], bip_categories.bct_parent
          FROM	bip_categories 
          LEFT OUTER JOIN bip_categories sub ON bip_categories.bct_id = sub.bct_parent
          GROUP BY bip_categories.bct_id, bip_categories.bct_parent
          HAVING   (bip_categories.bct_parent = '469')
      ) l_kategorii ON main.bct_id = l_kategorii.bct_id
  ORDER BY main.bct_order DESC, main.bct_id	
  

SQLSTATE: 08S01
code: 10060
message: [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server]TCP Provider: Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ połączona strona nie odpowiedziała poprawnie po ustalonym okresie czasu lub utworzone połączenie nie powiodło się, ponieważ połączony host nie odpowiedział.

SQLSTATE: 08S01
code: 10060
message: [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server]TCP Provider: Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ połączona strona nie odpowiedziała poprawnie po ustalonym okresie czasu lub utworzone połączenie nie powiodło się, ponieważ połączony host nie odpowiedział.

SQLSTATE: 08S01
code: 10060
message: [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server]Communication link failure
SQLSTATE: 08S01
code: 10060
message: [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server]Communication link failure
Skontaktuj się z administratorem.