UCHWAŁA NR  XXV / 127 / 08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 19 grudnia 2008 r.


w sprawie powołania członków Rady Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

 

 

     Na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 w zw. z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. Dz 1997 r. Nr 5 poz. 24 ze zmianami: z 1998 r.: Dz.U. Nr 106 poz. 668; z 2002 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 984; z 2003 r.: Dz.U. Nr 162 poz. 1568; z 2005 r.: Dz.U. Nr 64 poz. 565; z 2007 r.: Dz.U. Nr 136 poz. 956) i § 10 ust. 1 i 4 Statutu Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/27/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 1998 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111), Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się następujące osoby na członków Rady Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie:

1)      Aleksandra Brzeska;

2)      Janusz Justyna;

3)      Stanisław Pikulik;

4)      Sylwester Szczerbiak;

5)      Wiktor Więcek.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


                                                                                                           Przewodnicząca
                                                                                                           Rady Miejskiej
         
                                                                                                    mgr Barbara Chorabik