UCHWAŁA NR XXIV/ 113 /08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 października 2008 r.

o zmianie uchwały Nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4

 

Na postawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVII/254/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 161 poz. 4394 ze zmianami: z 2002 r.: Nr 150 poz. 4131; z 2004 r.: Nr 182 poz. 4076; z 2005 r.: Nr 176 poz. 4771; z 2007 r.: Nr 181 poz. 4012) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.   Ustala się roczną opłatę za rezerwację miejsca oznaczonego na placu targowym utwardzonym:

-   o powierzchni 9 m2 - 250 zł,

-   o powierzchni 3 m2 - 150 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
         
mgr Barbara Chorabik