Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - uzbrojenie terenów inwestycyjnych: wykonanie linii kablowej SN 15 kV, demontaż linii napowietrznej SN 15 kV - II

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych: wykonanie linii kablowej SN 15 kV, demontaż linii napowietrznej SN 15 kV” - II

CPV:
45.23.14.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 350 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. 7.2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie linii kablowych, w standardach Enea lub Energa, o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawca musi być wpisany na listę / wykaz wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót elektrycznych - 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania,

Osoba wskazana w pkt. 1 powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowisko wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
Stanowisko określone powyżej może zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).


Termin realizacji:
do dnia 15 listopada 2020 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-07-30 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-07-30 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288).


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (277.3kB)    
SIWZ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (935kB)    
Zał. nr VI.1. Warunki likwidacji kolizji (1.9MB)    
Zał. nr VI.2. ANEKS do Warunków likwidacji kolizji (391.1kB)    
Zał. nr VI.3. MAPA TERENU INWESTYCYJNEGO (724.7kB)    
Zał. nr VI.4. Lay out likwidacji kolizji (746.4kB)    
Zał. nr VII.1. Specyfikacja techniczna tereny inwestyczyjne (33.4kB)    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (96.8kB)    
Informacja z otwarcia ofert (647kB)    
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (1.2MB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (730.9kB)    
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (50kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2020-07-15 08:46:46
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2020-07-15 11:19:24
Ostatnia zmiana:2020-08-26 11:12:29
Ilość wyświetleń:320