Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: dawny cmentarz ewangelicki – park pamięci: etap II – utwardzenie terenu wokół kaplicy

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: dawny cmentarz ewangelicki – park pamięci: etap II
– utwardzenie terenu wokół kaplicy”


CPV:
45.23.31.61-5, 45.23.32.00-0, 45.23.32.62-0, 45.11.12.00-0, 45.11.27.11-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 350 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania – roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni dróg / ulic z kostki betonowej o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót drogowych - 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Osoba wskazana w pkt. 1 powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowisko wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
Stanowisko określone powyżej może zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 50 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-07-27 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-07-27 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288).


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (375.3kB)    
SIWZ Zielone - teren - kaplica 2020 (1MB)    
Zał. nr V.1. STOiWR_STASZIC_CM_EW (1.5MB)    
Zał. nr VI.1. OPIS_CM_EWANGELICKI (86.6kB)    
Zał. nr VI.2. OPIS_CM_EWANGELICKI (392.1kB)    
Zał. nr VI.3. RYS-1_PZT_STASZ_CM_ANEKS-1 (2.7MB)    
Zał. nr VI.4. RYS-2_PRZEKR_NORMALNE_STASZ_CM (76.8kB)    
Zał. nr VI.5. BIOZ (129.7kB)    
Zał. nr VIII.1. utward.kaplica-przedmiar (61.3kB)    
Zał. nr VIII.2. utwardz.kaplica-k.ofert (60.5kB)    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (98.5kB)    
Informacja z otwarcia ofert (683.1kB)    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (738.6kB)    
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (52.6kB)    
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - I (25.3kB)    
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - II (30.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2020-07-09 12:51:21
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2020-07-10 11:22:08
Ostatnia zmiana:2020-08-17 13:52:51
Ilość wyświetleń:267