Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Złotowa

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Złotowa”.

CPV:
90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 77.31.30.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 214.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku usług okresowych również wykonuje):
- co najmniej trzema usługami o podobnym charakterze, odpowiadającym usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych usług Wykonawca musi przedstawić wykaz tych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz dowodów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji gdy realizacja dotyczyła Zamawiającego.
2.2.3. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
Wykonawca musi mieć do dyspozycji następujący sprzęt, narzędzia, wyposażenie i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
1. do bieżącego utrzymania czystości:
- co najmniej 2 zamiatarki do ulic i 2 zamiatarki do chodników, pojazd do transportu odpadów, wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych, rower trójkołowy cargo, rębak do gałęzi, pojazd do podlewania terenów zieleni
2. do zimowego utrzymania dróg:
- co najmniej 2 posypywarki z pługiem do odśnieżania jezdni i co najmniej 3 posypywarki z pługiem do odśnieżania chodników, pojazd do transportuTermin realizacji:
od dnia 1.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowei, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-06-02 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-06-02 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowei, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
- cena ofertowa brutto: 60%
- czas reakcji – 40%.


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (261.6kB)    
ZP.271.8.20 SIWZ utrzymanie czystości i pielęgnacja (901.5kB)    
Zał. 2A czystość ulic i odśnieżanie na 2020 (28kB)    
Zał. 2B czystość zieleni na 2020 (16kB)    
Zał. 2C raport miesięczny (14.5kB)    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (92.4kB)    
Informacja z otwarcia ofert (346.4kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (653.9kB)    
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (49.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2020-05-25 09:55:41
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2020-05-25 13:18:24
Ostatnia zmiana:2020-07-09 12:55:48
Ilość wyświetleń:148