Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony na budowę i remont drogi gminnej ulicy Nieznanego Żołnierza w Złotowie - I i II etap

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, mająca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie

Tytuł przetargu:
Budowa i remont drogi gminnej ulicy Nieznanego Żołnierza w Złotowie - I i II etap

CPV:
45.23.31.40-2;.45.23.31.61-5;45.23.31.61-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: - warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty, - warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki: a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje, b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II). Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków. Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia). Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania..

Termin realizacji:
Do dnia 31.05.2009

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-10-01 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-10-01 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 02 suterena

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
46.000,00 zł

Uwagi:
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 46.000,00 PLN (słownie: czterdzieści sześć tysięcy 00/100 złotych). 2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (90.5kB)    
SPECYFIKACJA-Nieznanego Żołnierza_09_2008 (274kB)    
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (78.5kB)    
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (72.5kB)    
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (80kB)    
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (81.5kB)    
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75kB)    
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (74kB)    
Zał. 6 Wzór umowy (120.5kB)    
PRZEKROJE-PDF (380.8kB)    
01Tabela - Roboty ziemne etap I (84.5kB)    
02Tabela - Roboty ziemne etap II (84kB)    
03Tabela - Roboty ziemne nasypy (83kB)    
OPIS_WYK (169.6kB)    
ZEST_ROBÓT_E_I (99.3kB)    
ZEST_ROBÓT_E_II (87.2kB)    
D.00.00.00 Warunki ogólne (295kB)    
D.01.01.00 Odtworzenie trasy (146.1kB)    
D.01.02.01.10 Wycinka drzew i karczowanie pni (127.8kB)    
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg (141.9kB)    
D.02.01.01.12 Wykonanie wykopów w gruntach (147.6kB)    
D.02.03.01.14 Wykonanie nasypów (163.3kB)    
D.03.02.01.00 Kanalizacja deszczowa (153.8kB)    
D.03.02.01.72 Regulacja pionowa urządzeń (124.4kB)    
D.04.02.01.00 Warstwa odsączająca (170.4kB)    
D.04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie emulsja warstw konstruk (143.7kB)    
D.04.04.02.12 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mec (191.4kB)    
D.04.05.01.00 Ulepszone podłoże z gruntu satb. cementem (229kB)    
D.04.08.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) (239.6kB)    
D.05.03.05.15 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (ścieralna ścieralna) (217.6kB)    
D.05.03.23.12 Nawierzchnia z kostki betonowej (151.6kB)    
D.06.01.01.21 Humusowanie z obsianiem trawą (139.4kB)    
D.07.02.01.11 Oznakowanie pionowe (156.7kB)    
D.08.01.01.11 Ustawienie krawężników betonowych (164.3kB)    
D.08.03.01.11 Ustawienieobrzeży betonowych (162.3kB)    
D.08.05.01 Ścieki pref. z elem. betonowych (130.5kB)    
ul N. Żołnierza ETAP I ŚLEPY (70.4kB)    
Ul N. Żołnierza ETAP II SLEPY (58.6kB)    
NZ_SYTUACJA etap 1-PDF (806.3kB)    
NZ_SZCZEGÓŁ_etap_1-PDF (392.9kB)    
OPIS_I (136.6kB)    
NZ_SYTUACJA etap 2_-PDF (3.5MB)    
NZ_SZCZEGÓŁ_ETAP_2-PDF (405.1kB)    
INF_BIOZ (34.7kB)    
OPIS_II (143.1kB)    
opis techniczny - oznakowanie (32.6kB)    
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RUCHU-PDF (351.8kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (74kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (90.5kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-09-10 15:06:12
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-09-10 15:38:16
Ostatnia zmiana:2008-11-21 16:54:31
Ilość wyświetleń:2612