Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zespołu garaży oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 167/5 przy ul. Sienkiewicza w Złotowie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Zamawiający:
Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Al. Piasta 1

77-400 Złotów


Tytuł przetargu:
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zespołu garaży oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 167/5 przy ul. Sienkiewicza w Złotowie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie"

CPV:
45.21.10.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.30.00-2, 45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.31.40-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 350 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
2.2. Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) –
Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Kierownik robót budowlanych, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba - 5 lat – 5 lat –podstawa dysponowania.
2. Kierownik robot elektrycznych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
3. Kierownik robót instalacyjnych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza kierownika budowy – jedna osobę posiadającą jednocześnie uprawnienia w specjalności drogowej i elektrycznej.
Osoby wskazane w pkt. 1 i 2 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
Stanowisko określone powyżej może zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z
art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2272).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z zadeklarowanym w ofercie terminem,
przy czym jako maksymalny termin wykonania Zamawiający określił – 30 września 2021 r., a minimalny
określił – 31 lipca 2021 r.


Osoba odpowiedzialna:
Prezes Zarządu – Przemysław Pająk

Miejsce składania ofert:
Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie)


Oferty można składać do:
2020-03-31 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-03-31 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena Urzędu Miejskiego w Złotowie)


Kryteria wyboru:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie trzy kryteria oceny oferty, tj.:
- cena ofertowa brutto: 60%,
- termin wykonania zamówienia: 20%,
- okres gwarancji i rękojmi: 20%


Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium

Uwagi:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości: 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy zł 00/100).

Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ - str. 1 (334.3kB)    
SIWZ Złotowskie TBS - ul. Sienkiewicza (402.6kB)    
IV.1. Wzór umowy - Złotowskie TBS ul. Sienkiewicza (203.2kB)    
IV.2. HARMONOGRAM (17.4kB)    
V.1. Specyfikacja Techniczna część budowlana (2.1MB)    
V.2. ST-1 specyfikacja_sanitarne (72.1kB)    
V.3. ST-2 Specyfikacja elektryczna (256.3kB)    
V.4. ST-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA w zakresie różnych nawierzchni (116.2kB)    
VI.1. Budynek mieszkalny - inst. elektryczna (10.2MB)    
VI.2. Budynek mieszkalny - inst. sanitarna (10.4MB)    
VI.3. Budynek wielorodzinny - architektura i konstrukcja (11MB)    
VI.4. Zespół garaży - architektura i konstrukcja (871.6kB)    
VI.5. Instalacja elektryczna - Zespół garaży (315.7kB)    
VI.6. Budynek gospodarczy - architektura i konstrukcja (943.2kB)    
VI.7. Istalacja elektryczna - budynek gospodarczy (330kB)    
VI.8. Badanie geotechniczne (5.2MB)    
VII.1. Budynek wielorodzinny (315.9kB)    
VII.2. Zespół garaży oraz budynek gospodarczy (267.6kB)    
VII.3. Kosztorys elektryczny - budynek wielorodzinny, garaże, bud. gospodarczy (315.1kB)    
Ogłoszenie o zamówieniu (207kB)    
Odp. na zapytanie (394kB)    
Zmiana SIWZ (795.7kB)    
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (76.6kB)    
Odp. na zapytania 2 (1.5MB)    
Odp. 2. Przekrój konstrukcyjny-utwardzenia (106kB)    
Odp. 2. Szczegół - ogrodzenie (142.6kB)    
Odp. na zapytania 3 (485.6kB)    
Odp. na zapytania 4 (367.1kB)    
Odp. na zapytania 5 (503kB)    
Odp. na zapytania 6 (513.7kB)    
Załączniki i formularz ofertowy - wersja edytowalna (46.4kB)    
Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 (666.5kB)    
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (797.6kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (110.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2020-03-16 10:22:30
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2020-03-16 12:44:17
Ostatnia zmiana:2020-05-06 12:37:37
Ilość wyświetleń:959