Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez  

Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Karta usług nr SO-USC-05

 

1. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 2086 ze zm.),
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

2. WYMAGANE DOKUMENTY
• Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec – mąż matki, nie będący ojcem biologicznym.
• Do wglądu dokumenty tożsamości rodziców.

3. OPŁATY
 Zwolnione z opłaty skarbowej.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
 Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie
 aleja Piasta 1
 77 – 400 Złotów
 pokój 25, I piętro 

 lub dowolny urząd stanu cywilnego

5. OSOBY DO KONTAKTU
 tel. 67 263 25 46 lub 263 26 40 wew. 34 
 Barbara Narloch – Kierownik USC                        e-mail: b.narloch@zlotow.pl
 Magdalena Kosiba – Z-ca Kierownika USC           e-mail: m.kosiba@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
 Jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Złotowie  przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.
 Jeżeli dziecko urodziło się poza Złotowem, oświadczenie jest przyjmowane  niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do systemu. Urząd Stanu  Cywilnego w Złotowie nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w  terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczenia o uznaniu  ojcostwa.

8. INFORMACJE DODATKOWE
• Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.
• Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie 300 dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
• Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
• Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.
• Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwości co do pochodzenia dziecka.
• Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nie narodzonego, jeżeli zostało poczęte.
• Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
• Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
• Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.
• Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą – przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
• Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
• W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

9. WZORY WNIOSKÓW
 Brak.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.