Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez  

Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Karta usług nr SO-USC-03

 

1. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

2. WYMAGANE DOKUMENTY
• Do wglądu dokumenty tożsamości rodziców.
• Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3. OPŁATY
11,00 zł – za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia  dziecka.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
 Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie
 aleja Piasta 1
 77 – 400 Złotów
 pokój 25, I piętro 

 lub dowolny urząd stanu cywilnego

5. OSOBY DO KONTAKTU
 tel. 67 263 25 46 lub 263 26 40 wew. 34 
Barbara Narloch – Kierownik USC                        e-mail: b.narloch@zlotow.pl
 Magdalena Kosiba – Z-ca Kierownika USC          e-mail: m.kosiba@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w  Złotowie przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem  Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8. INFORMACJE DODATKOWE
• Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem do protokołu oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.

• Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.

• Oświadczenie o zmianie imienia dziecka może być złożone w dowolnym urzędzie stanu cywilnego lub przed konsulem.

• Można złożyć oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka.

• Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

• Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.

• Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.

9. WZORY WNIOSKÓW
Brak.