Wydanie odpisu zupełnego, skróconego, wielojęzycznego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez 

Referat Spaw  Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Karta usług nr SO-USC-01

 


1. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 ze zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r . - o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.).

2. WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego, wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
• Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
• Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.
• Możliwe jest złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczącego zdarzenia zarejestrowanego w innym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.
• W sytuacji gdy podanie nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Odpis stanu cywilnego wydawany jest po jego pozytywnym zakończeniu

3. OPŁATY
 22,00 zł – opłata  skarbowa za odpis skrócony.
 33,00 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny.
 17,00 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo
 24,00 zł – opłata skarbowa  za zaświadczenie braku, albo zaginięciu lub zniszczeniu  księgi stanu cywilnego.
 Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w  godzinach:
                             poniedziałek od 8:00 do 16:00,        od wtorku do czwartku od 8:00 do 15:00,       piątek od 8:00 do 14:00,

bądź przelewem na rachunek  bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie  o numerze:                           
96 8941 0006 0016 4975 2000 0010

z zagranicy: PL SWIFT: GBWCPLPPXXX 96 8941 0006 4975 2000 0010

 Opłat można dokonywać bezpośrednio w:
          SBL O/Złotów aleja Piasta 46.
          Godziny otwarcia kasy od pon. do pt. 8:00 do 14:00
          SBL O/Złotów Filia w Złotowie al. Mickiewicza 24
          czynna od 9:15 do 17:00.
          SBL O/Złotów Punkt kasowy ul. Dworzaczka 4
          czynny od 9:30 do 17:00.

 W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu  należy określić, czego opłata dotyczy.
 Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
 1. Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie
     aleja Piasta 1
     77 – 400 Złotów
     pokój 25, I piętro  
  2. dowolny urząd stanu cywilnego
  3. Za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP

5. OSOBY DO KONTAKTU
 tel. 67 263 25 46 lub 263 26 40 wew. 34 
 Barbara Narloch – Kierownik USC                          e-mail: b.narloch@zlotow.pl
 Magdalena Kosiba – Z-ca Kierownika USC            e-mail: m.kosiba@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
• niezwłocznie po złożeniu wniosku, jeżeli akt znajduje się w rejestrze elektronicznym (Bazie Usług Stanu Cywilnego)
• wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tut. Urzędzie następuje nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
• wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg nie przechowywanych w tut. Urzędzie następuje nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w  Złotowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem  Kierownika USC, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

8. INFORMACJE DODATKOWE
• Obecnie tut. Urząd przechowuje akty urodzenia z lat 1920 -2015, akty małżeństwa i zgonu z lat 1940-2015.

• Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów.
• Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą interes prawny, sądy, prokuratorzy, organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organy administracji publicznej, w tym podmioty, o których mowa w art. 5a ust. 1, Służba Ochrony Państwa, Policja, Straż Graniczna i Służba Więzienna, a także Żandarmeria Wojskowa, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
• Interes prawny w uzyskaniu odpisu ma natomiast miejsce wtedy, gdy stwierdzenie zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących osoby, której dotyczy akt, ma istotne znaczenie dla rozstrzygania w postępowaniu sądowym lub administracyjnym o prawach i obowiązkach osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. Wykazanie interesu prawnego w żądaniu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego polega na wskazaniu okoliczności, które w świetle przepisów prawa materialnego ten interes kreują. Ma on być konkretny i aktualny. Konieczne jest zatem przedłożenie wyjaśnień pozwalających stwierdzić, na czym polega interes prawny w uzyskaniu wnioskowanego dokumentu. Jeżeli wnioskodawca wywodzi istnienie interesu prawnego ze zobowiązania sądu do złożenia dokumentu, którego dotyczy wniosek, w konkretnym postępowaniu, winien dołączyć to zobowiązanie. W sytuacji konieczności wykazania interesu prawnego do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego niezbędne jest załączenie oryginałów dokumentów potwierdzających jego istnienie lub urzędowo potwierdzonych kopii.
• Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest przedłożyć do akt sprawy oryginał lub potwierdzoną kopię, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.

9. WZORY WNIOSKÓW


Pobierz wniosek o wydanie odpisu zupełnego, skróconego lub wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu w wersji doc.

Pobierz wniosek o wydanie odpisu zupełnego, skróconego lub wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu w wersji pdf.

Pobierz wniosek o wydanie odpisu zupełnego, skróconego lub wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu w przypadku występowania o więcej niż 3 odpisy aktów w wersji doc.

Pobierz wniosek o wydanie odpisu zupełnego, skróconego lub wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu w przypadku występowania o więcej niż 3 odpisy aktów w wersji pdf.

Pobierz wzór pełnomocnictwa w wersji doc.

Pobierz wzór pełnomocnictwa w wersji pdf.