Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - modernizacja ul. Wodociągowej – II etap

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Modernizacja ul. Wodociągowej – II etap”

CPV:
45.23.32.20-7, 45.23.21.30-2, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.23.32.90-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu,
2.spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania – roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni dróg o wartości brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót drogowych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
2. Kierownik robót instalacyjnych - – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza kierownika budowy – jedną osobę posiadającą jednocześnie uprawnienia w specjalności drogowej i instalacyjnej.

Osoby wskazane w pkt. 1 i 2 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 90 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-06-26 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-06-26 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 13.000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póżn. zm.)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (254.1kB)    
SIWZ Modernizacja ul. Wodociągowej - II etap (904kB)    
Zał. nr V.1. SPECYFIKACJE (3.2MB)    
Zał. nr V.2. STWiOR (988.9kB)    
Zał. nr VI.1. MAPA (1.6MB)    
Zał. nr VI.2. MAPA_W_J (242kB)    
Zał. nr VI.3. PIECZĄTKA GEODETA (515.1kB)    
Zał. nr VI.4. PIECZĄTKA (891.5kB)    
Zał. nr VI.5. włączenie deszczówki szkic orientascji 2 (508.9kB)    
Zał. nr VI.6. ZUD 1 (660.8kB)    
Zał. nr VI.7. OPIS_W_PB_ETAP-2019 (247.6kB)    
Zał. nr VI.8. RYS-1_PZT (812.5kB)    
Zał. nr VI.9. RYS-2_PRZEKR_NORM (140.8kB)    
Zał. nr VI.10. OPIS_W_PW-2019 (344.4kB)    
Zał. nr VI.11. PROFIL_E (158.4kB)    
Zał. nr VI.12. PRZEKROJE (159.6kB)    
Zał. nr VI.13. SYTUACJA_ETAP-2019 (636.4kB)    
Zał. nr VI.14. SZCZEGOLY (339.1kB)    
Zał. nr VI.15. Tabela - Roboty ziemne trasa E (36kB)    
Zał. nr VI.16. OPIS_W_PW-2019 (273.4kB)    
Zał. nr VI.17. PW_PDF (1.3MB)    
Zał. nr VI.18. RYS-1_PZT (813.3kB)    
Zał. nr VI.19. RYS-2_PRZEKR_NORM (170.9kB)    
Zał. nr VI.20. RYS3_PROFIL (134.7kB)    
Zał. nr VI.21. RYS-4_PRZEKROJE (108.6kB)    
Zał. nr VI.22. Tabela - Roboty ziemne trasa E (168.3kB)    
Zał. nr VI.23. PB - opis 2019 (1.1MB)    
Zał. nr VI.24. Rys.1. Plan orientacyjny- ul. Wodociągowa v1 (276.6kB)    
Zał. nr VI.25. Rys.2. PZT - ul. Wodociągowa v1 (770.7kB)    
Zał. nr VI.26. Rys.3. PRZEKRÓJ NORMALNY - ul. Wodociągowa v1 (267.7kB)    
Zał. nr VIII.1. Kosztorys ofertowy (68.1kB)    
Zał. nr VIII.2. Przedmiar (72.8kB)    
Zał. nr VIII.3. Przebudowa zjazdu ind. - kosztorys ofertowy (58.8kB)    
Zał. nr VIII.4. Przebudowa zjazdu ind. - przedmiar (58.7kB)    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (99.7kB)    
Informacja z otwarcia ofert (346.2kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (683kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2019-06-11 07:49:46
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2019-06-11 12:27:36
Ostatnia zmiana:2019-06-28 12:28:48
Ilość wyświetleń:401