Uchwała Nr II/7/02
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 14 listopada 2002 roku 

w sprawie powołania Komisji Statutowej. 


    Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. w Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i § 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Złotowie (j.t. w Dz.Urz. Woj. Pilskiego  z 1997 roku Nr 21 poz. 82 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:


§ 1.

1.  W celu opracowania propozycji zmian Statutu Gminy Miasta Złotów dla dostosowania go do aktualnego stanu prawnego powołuje się Komisję Statutową, zwaną dalej Komisją, w składzie radnych Rady Miejskiej :
Joachim Jęsiek, Leszek Kurcin i Jan Skowroński, 
2. Upoważnia się Komisję do wyboru swego Przewodniczącego.

§ 2.

Komisja opracuje projekt zmian Statutu Gminy Miasta Złotów wraz z projektem uchwały na sesję Rady Miejskiej w miesiącu grudniu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej   i Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                        Przewodniczący 
                                                         Rady Miejskiej 
                                                      inż. Leszek Kurcin