Zamknij okno Drukuj dokument

Wybór ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Rada Miejska w Złotowie do końca października 2019 r. wybierze 3 ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie. 

Zgodnie z ww. ustawą ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników Radzie Miejskiej w Złotowie mogą zgłaszać:

Termin zgłaszania kandydatów na ławników:
Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 czerwca 2019 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa wyżej tj. do dnia 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, określonych w ustawie, pozostawia się bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

Opłaty


Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można pobrać w Urzędzie Miejskim w Złotowie przy al. Piasta 1, w Sekretariacie (pokój nr 13 na parterze) oraz w Biurze Obsługi Rady Miejskiej (pokój nr 32, II piętro).

Komplet dokumentów należy złożyć w opisanej, zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotowie (pokój nr 13 na parterze) przy al. Piasta 1 do dnia 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowych informacji w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników można uzyskać w Biurze Obsługi Rady Miejskiej  (pokój nr 32, II piętro), tel. 67 263 26 40 wew. 18.

Wzory dokumentów: 
Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych 
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
Oświadczenie kandydata (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)
Oświadczenie kandydata (pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej)
Lista osób udzielających poparcia
Klauzula informacyjna

Załączniki

Komunikat w sprawie zgłoszeń kadydatów na ławników sądowych (1MB)    
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (154.6kB)    
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (64.5kB)    
Formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (32.9kB)    
Formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (98.2kB)    
Oświadczenie kandydata (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) (78.5kB)    
Oświadczenie kandydata (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) (29.5kB)    
Oświadczenie kandydata (pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej) (78.7kB)    
Oświadczenie kandydata (pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej) (29.5kB)    
Lista osób udzielających poparcia (201.5kB)    
Lista osób udzielających poparcia (110kB)    
Klauzula informacyjna (133kB)    

Metadane

Źródło informacji:Piotr Jeske
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Jeske
Data wprowadzenia:2019-06-04 13:21:54
Opublikował:Piotr Jeske
Data publikacji:2019-06-04 13:38:46
Ostatnia zmiana:2019-06-05 07:25:18
Ilość wyświetleń:867