Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony na zabudowę oświetlenia ulicznego w części ulicy St. Moniuszki w Zotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów mająca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Zabudowa oświetlenia ulicznego w części ulicy St. Moniuszki w Złotowie

CPV:
45.31.00.00-3; 45.31.11.00-1; 45.31.12.00-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą – elektryk, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
30/06/2008

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-05-29 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-05-29 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok.nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
1.600,00 zł

Uwagi:
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1.600,00 PLN (słownie: jedntysiącsześćset 00/100 złotych).
2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (84kB)    
Zatwierdzona SIWZ (267.1kB)    
SPECYFIKACJA_zabudowa oświetlenia ulicznego w ul.St. Moniuszki_05_2008 (244.5kB)    
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (77.5kB)    
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (71.5kB)    
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (79kB)    
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (81.5kB)    
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75kB)    
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (74kB)    
Zał. 6 Wzór umowy (116.5kB)    
Schemat strukturalny (3.7MB)    
Rys. 01 Projekt zagospodarowania terenu (14.7MB)    
Zestawienie materiałów (54.7kB)    
Książka przedmiarów (166kB)    
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (50.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-05-08 08:33:30
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-05-08 08:43:14
Ostatnia zmiana:2008-06-05 11:19:38
Ilość wyświetleń:2442