Uchwała Nr II/ 7 /06
          Rady Miejskiej w Złotowie
           z dnia 05 grudnia 2006 roku

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 104 poz. 1055, Nr 116 poz.1203;  z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 4 pkt l ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku: Nr 142 poz. 1593 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806; z 2005 roku: Dz.U. Nr 10 poz. 71 i Nr 122 poz. 1020; z 2006 roku: Dz.U. Nr 79 poz.549, Nr 169 poz.1201, Nr 170 poz.1218), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku : Nr 86 poz. 953 ze zmianami: z 2001 roku: Nr 98 poz. 1071, Nr 123 , poz. 1353, Nr 128  poz. 1403; z 2002 roku: Nr 153 poz. 1271, Nr 240 poz. 2052; z 2005 roku: Nr 10 poz. 71, Nr 169 poz.1417; z 2006 roku:  Dz.U. Nr 45 poz.319, Nr 170 poz. 1218) i § 3 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146 poz.1223 ze zmianą w 2006 roku Nr 39 poz.272) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się panu Stanisławowi Wełniakowi - Burmistrzowi Miasta Złotowa wynagrodzenie miesięczne za pracę:
- wynagrodzenie zasadnicze                                                                -   4 960,00 zł
- dodatek funkcyjny                                                                             -   1.950,00 zł
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia
   zasadniczego                                                                                     -      978,00 zł
- dodatek specjalny w wysokości 34,84 % sumy
   wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego                     -    2.408,00 zł
 
                                                                                              Razem:     10.296,00 zł
Słownie brutto złotych: dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   

                                                                                         Przewodnicząca

                                                                                          Rady Miejskiej

 

                                                                                    mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

        Proponuje się wybranemu Burmistrzowi Złotowa panu Stanisławowi Wełniakowi wynagrodzenie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, na dotychczasowym poziomie.

       Wynagrodzenie burmistrza w ubiegłych kadencjach ustalane było uchwałą Rady Miejskiej w drodze przeprowadzonych negocjacji z radnymi. Obowiązującą zasadą było  ustalanie go na poziomie 4 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku za kwartał poprzedzający. Obecnie to wynagrodzenie za trzeci kwartał 2006 r. wynosi 2.613,38 zł  ( tj x 4  wynosi  10.453,52 zł).

Dodatkowo informuję, iż począwszy od 1 stycznia 2006 roku uległy również zwiększeniu stawki w poszczególnych składnikach wynagrodzeń pracowników samorządowych, w związku z powyższym odpowiednio dostosowano je w proponowanym wynagrodzeniu burmistrza.

 

 

Sporządziła:

Zofia Nowecka

Sekretarz Gminy