Uchwała nr II/ 5 /06

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 05 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie.

 

         Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,                 Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441,                Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz § 38 ust. 1 § 39 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Miasto Złotów – uchwała nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego                 nr 59 poz. 961) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Złotowie w składzie:

 

         Przewodniczący Komisji          -  Wiesław Fidurski

 

         Z-ca Przewodniczącego           -  Jan Zamczyk

 

         Członkowie:                             -  Janusz Jędrzejczyk

 

                                                         -  Zygmunt Muzioł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                            Przewodnicząca

                                                                                             Rady Miejskiej

 

                                                                                      mgr Barbara Chorabik