Uchwała nr II / 3  /06

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 05 grudnia 2006 roku

 

w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ich składu ilościowego.

 

 

       Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym         (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz § 38 ust. 1 i § 39 ust. 1  Statutu Gminy Miasto Złotów – uchwała nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego nr 59 poz. 961) Rada Miejska w Złotowie uchwala,                        co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się następujące stałe Komisje Rady Miejskiej w składzie ilościowym :

1/   Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych w składzie                       

      5  osób,

2/   Komisja Gospodarki Miejskiej w składzie 7 osób,

3/   Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie  7 osób,

4/   Komisja Bezpieczeństwa Publicznego w składzie 5 osób,

5/   Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej w składzie 5 osób,

6/   Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta w składzie 5 osób.

 

§ 2.

Ustala się przedmiot działania Komisji wymienionych w § 1 w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                       Rady Miejskiej

 

                                                                                                mgr Barbara Chorabik

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Załącznik do uchwały nr II/ 3 /06

                                                                                                 Rady Miejskiej w Złotowie

                                                                                                 z dnia 05 grudnia 2006 roku

 

Przedmiot działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie:

1/  Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych:

- podatki i opłaty lokalne,

- gospodarka finansowa gminy i jednostek gminnych,

- powiązania finansowe gminy z zakładami i jednostkami budżetowymi oraz ze spółkami  

  gminy,

- opiniowanie opłat za wodę i ścieki,

- opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych gminy,

- opiniowanie projektu budżetu gminy i funduszy gminnych,

- opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu i funduszy gminnych,

- opiniowanie długoterminowych pożyczek i kredytów, a ponadto spraw dot. ustalenia   

         maksymalnych wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych 

         przez burmistrza w roku kalendarzowym,

- określenie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać

         zobowiązania,

- opiniowanie spraw dot. emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania,

         nabywania i wykupu przez burmistrza,

- opiniowanie tworzenia, likwidacji i reorganizacji jednostek organizacyjnych gminy  

        oraz wyposażenia ich w majątek,

- opiniowanie uchwał dot. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów

         i akcji przez burmistrza,

- współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi,

- opiniowanie działań gminy w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych.

 

2/  Komisja Gospodarki Miejskiej:

- gminne drogi, ulice, place, mosty, organizacja ruchu drogowego,

      - ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami,

      - określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich  

         wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy, niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie

        stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności 

        wyłącznie za zgodą rady gminy,

      - zaopatrzenie w wodę, wodociągi i kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków 

        komunalnych, utrzymanie czystości miasta i urządzeń sanitarnych, składowiska  

       odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz,

      - miejski transport zbiorowy,

      - gminne budownictwo mieszkaniowe,

      - zieleń gminna, zadrzewianie i cmentarze,

      - strategia rozwoju infrastruktury gminnej,

      - monitorowanie działań Gminy Miasto Złotów w celu pozyskania inwestorów.

 

 

 

3/  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:

     - edukacja publiczna, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, inne placówki 

       oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze,

     - stały kontakt z przedstawicielami związków zawodowych środowisk nauczycielskich,

     - kultura, w tym: biblioteki, muzea, placówki upowszechniania kultury,

     - kultura fizyczna, w tym: rekreacja i sport, turystyka, urządzenia sportowo - rekreacyjne,

     - utrzymywanie i wykorzystywanie obiektów kultury fizycznej,

     - opiniowanie projektów organizacyjnych i planów jednostek budżetowych,

     - opiniowanie zasad udzielania stypendiów uczniom zdolnym,

     - promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej

 

4/  Komisja Bezpieczeństwa Publicznego:

     - realizacja programu “Bezpieczne Miasto”,

     - analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców,

     - opracowanie innowacyjnych rozwiązań dot. zabezpieczenia mieszkańców przed

       zagrożeniem patologią i innymi niebezpieczeństwami,

     - zabezpieczenie obywatelom spokoju, porządku i bezpieczeństwa,

     - stałe współdziałanie organów Rady z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Sądem                

        i Prokuraturą,

     - przestrzeganie prawa w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia,

     - ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,

     - reagowanie na skargi mieszkańców i sposób ich załatwiania przez organy Rady,

     - analiza stanu bezpieczeństwa na targowiskach,

     - zapobieganie zjawiskom patologii w mieście, w tym narkomanii, alkoholizmu                             

       i nikotynizmu  wśród dzieci i młodzieży,

 

5/  Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej:

     - ochrona zdrowia mieszkańców,

     - prowadzenie polityki prorodzinnej,

     - realizacja polityki w zakresie promocji zdrowia, podejmowanie inicjatyw mających na 

       celu zwiększenie dostępności badań specjalistycznych,

     - pomoc społeczna, w tym: ośrodki i zakłady opiekuńcze,

     - analiza stanu zatrudnienia i bezrobocia w mieście,

     - promocja zdrowia.

 

6/  Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta:

     - ochrona środowiska – w tym powietrza, wód / jezior, rzeki/ ziemi, przyrody,

     - gospodarka wodna,

     - ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego środowiska miejskiego,

     - opiniowanie realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata

        2004-2011,

     - opracowanie strategii promocji miasta w zakresie rozwoju działań ekologicznych,

     - promowanie miasta i jego naturalnych walorów w kraju i na arenie międzynarodowej.