Przewodniczący: Grzegorz Kolera
Zastępca Przewodniczącego: Jakub Pieniążkowski  
Członkowie: Aldona Chamarczuk, Janusz Justyna, Łukasz Piosik

Przedmiot działania:
1) edukacja publiczna, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, inne placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze;
2) stały kontakt z przedstawicielami związków zawodowych środowisk nauczycielskich;
3) kultura, w tym: biblioteki, muzea, placówki upowszechniania kultury;
4) kultura fizyczna, w tym: rekreacja i sport, turystyka, urządzenia sportowo – rekreacyjne;
5) utrzymywanie i wykorzystywanie obiektów kultury fizycznej;
6) opiniowanie projektów organizacyjnych i planów jednostek budżetowych;
7) opiniowanie zasad udzielania stypendiów uczniom zdolnym;
8) promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;
9) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
10) współpraca z organizacjami pozarządowymi.