Oferta nr 3 - rozpatrzenie w ramach trybu art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 1 października 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Złotowie wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Zarząd Koła Powiatowego w Złotowie na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowy Dzień Białej Laski w Złotowie – spotkanie integracyjne osób niewidomych i słabowidzących”

Wobec powyższego na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na stronie internetowej http://www.zlotow.pl/ w zakładce „Miasto” / „Organizacje pozarządowe” / „Ważne informacje”.

Nr oferty:
RL-OP.525.6.2018 (PiOZ)

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): zdanie publiczne realizowane będzie w zakresie promocji i ochrony zdrowia
 
Tytuł zadania publicznego (nazwa własna):
„Międzynarodowy Dzień Białej Laski w Złotowie – spotkanie integracyjne osób niewidomych i słabowidzących”

Nazwa oferenta:
Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Zarząd Koła Powiatowego w Złotowie

Termin realizacji zadania:
od 15.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

Wnioskowana wysokość wsparcia na realizację zadania publicznego: 2.050,00 zł

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miejskiego w Złotowie,  Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów, tel: 67 263 26 40 wew. 19,

email: m.wenda@zlotow.pl  w terminie do 9 października 2018 r.

                                                                             Zastępca Burmistrza Miasta Złotowa

                                                                                 /-/ Małgorzata Chołodowska