UCHWAŁA NR XLII.303.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XLII.304.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. Przechodnią a ul. Rogatki ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

UCHWAŁA NR XLII.305.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru radnych do uczestnictwa w komisji przeprowadzającej konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok

UCHWAŁA NR XLII.306.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały nr XVI.99.2016 w sprawie zasad korzystania z targowiska miejskiego „Zielony Ryneczek” w Złotowie

UCHWAŁA NR XLII.307.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Karnym w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Złotowie