Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony na renowację istniejącego stadionu i budowę boisk tymczasowych przy ulicy Wioślarskiej w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów mająca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Renowacja istniejącego stadionu i budowa boisk tymczasowych przy ulicy Wioślarskiej w Zlotowie

CPV:
45.21.22.90-5; 45.21.22.21-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności: konstrukcyjno - budowlanej.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
31.10.2008

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów
Sekretariat pokój nr 13.


Oferty można składać do:
2008-03-26 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-03-26 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów
Suterena pokój nr 02.


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
25.000,00 zł

Uwagi:
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieściapięćtysięcy 00/100 złotych).
2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (86kB)    
SPECYFIKACJA_Renowacja istniejascewgo stadionu i budowa boisk tymczasowych_03_2008 (291.5kB)    
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (77kB)    
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (71kB)    
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (79.5kB)    
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (81.5kB)    
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75kB)    
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (73.5kB)    
Zał. 6 Wzór umowy_341_5 (116.5kB)    
Przedmiar robót (53.2kB)    
Kosztorys ofertowy (87kB)    
Tabela elementów scalonych (18.7kB)    
Stadion Miejski projekt zagospodarowania terenu (240.9kB)    
Profil nawierzchni tartanowej (105.8kB)    
Profil nawierzchni trawiastej (169.7kB)    
Profil przyłącza do studni chłonnej (80.7kB)    
Plansza instalacji nawadniania (97.8kB)    
Zatwierdzona SIWZ (317.9kB)    
Stadion Miejski projekt zagospodarowania terenu_dwg (46.4kB)    
Stadion Miejski projekt zagospodarowania terenu_dwg2 (62.3kB)    
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (279.5kB)    
Odpowiedzi na pytania oferenta (1.1MB)    
Poprawiony kosztorys ofertowy (113.7kB)    
Odpowiedzi na pytanie oferenta_28_03_08 (411.4kB)    
Odpowiedzi na pytania oferentów_31_03_08 (461.8kB)    
Modyfikacja treści specyfikacji_02_04_2008 (772kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (82.3kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (57.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-03-06 12:31:58
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-03-06 12:42:52
Ostatnia zmiana:2008-05-08 14:47:17
Ilość wyświetleń:3235