UCHWAŁA NR XXXVIII.261.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 marca 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVIII.262.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR XXXVIII.263.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2018 rok"

UCHWAŁA NR XXXVIII.264.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów

UCHWAŁA NR XXXVIII.265.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze (ulicy) wewnętrznej na planowanym osiedlu domów jednorodzinnych pomiędzy ul. Leśną, ul. Wielatowską i ul. Wincentego Witosa w Złotowie

UCHWAŁA NR XXXVIII.266.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uznania skargi na działanie kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie za bezzasadną

UCHWAŁA NR XXXVIII.267.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 marca 2018 r.w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XXXVIII.268.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXXVIII.269.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 marca 2018 r.w sprawie powołania Komisji Statutowej

UCHWAŁA NR XXXVIII.270.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów oraz warunków i sposobu ich przyznawania

UCHWAŁA NR XXXVIII.271.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie