Burmistrz Miasta Złotowa


Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873) i uchwały Nr III/13/ 06 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008”

O G Ł A S Z A


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2008r, dotyczących:


Zadań w zakresie sportu

 

 

kwota dotacji w 2007r.


plan na 2008 r.


Piłki nożnej

85.000 zł.

90.000 zł.


- Zasady przyznawania dotacji:
Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu harmonogramu realizacji zadania.
Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Złotowa po zapoznaniu się z opinią Komisji Rady Miejskiej w Złotowie.
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów.
Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 07 marca 2008 roku do godz. 15.00.
Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Złotowa: www.bip.zlotow.pl lub w Urzędzie Miejskim (pokój 35).
Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od daty zakończenia składania ofert.
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
- formalne (kompletność oferty),
- merytoryczne (uzasadnienie zawarte we wniosku, zbieżność oferty z programem społecznym Rady Miejskiej, oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców),
- finansowe (wiarygodność finansową oferenta, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania),
- organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),
Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.bip.zlotow.pl


Burmistrz Miasta

Stanisław Wełniak